Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 108 z 118

2. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4.

1. Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy można przedłużyć zezwolenie. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Wzór przedłużenia zezwolenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Zezwolenie można przedłużyć gdy:

1) okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okresie wskazanym w wydanym zezwoleniu,

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia. § 5.1. W przypadku ubiegania się o zezwolenie typu A lub jego przedłużenie, do wniosku dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru potwierdzającego albo ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

2) umowę nawiązania spółki - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i spółka akcyjna w organizacji;

3) kopię dowodu osobistego lub dokumentu podróży - w przypadku osób fizycznych;

4) kopię dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony z danymi);

5) informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, jeżeli jest ona wymagana;

6) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

7) dokumenty potwierdzające wypełnienie wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy;

8) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

2. W przypadku, gdy do zezwolenia na podstawie ust. 1 pkt 2 dołączono umowę nawiązania spółki, pracodawca przedkłada wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Działania starosty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w celu zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy polegają na:

2

1) analizie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) organizowaniu rekrutacji, w sytuacji, gdy analiza rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wykaże figurowanie w tych rejestrach odpowiedniej liczby osób spełniających wymogi złożonej przez pracodawcę oferty.

4. Starosta dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy.

5. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 3, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone albo zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

6. W terminie określonym w art. 88c ust. 2 ustawy starosta wydaje pracodawcy informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Starosta może wydać pracodawcy informację, o której mowa w ust. 6, na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy składane w okresie poprzedzających 6 miesięcy. §

6. W przypadku ubiegania się o zezwolenie typu B lub jego przedłużenie, do wniosku dołącza się:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i spółka akcyjna w organizacji przedkłada umowę nawiązania spółki. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego spółka przedkłada w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) kopię dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony z danymi);

3) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za ostatni rok podatkowy oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 pkt 1 ustawy;

4) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

5) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. §

7. W przypadku ubiegania się o zezwolenie typu C lub przedłużenie zezwolenia, do wniosku dołącza się:

1) wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego lub kopię dokumentu tożsamości pracodawcy, jeżeli jest on osobą fizyczną;

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym, lub rejestru potwierdzającego uzyskanie właściwego wpisu;

3) kopię dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony z danymi);

4) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.