Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 109 z 118

5) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. §

8. W przypadku ubiegania się o zezwolenie typu D lub przedłużenie zezwolenia, do wniosku dołącza się:

3

1) wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego lub kopię dokumentu tożsamości pracodawcy, jeżeli jest on osobą fizyczną;

2) kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego lub określające to oświadczenie pracodawcy zagranicznego w przypadku, gdy umowa nie została jeszcze zawarta; w takim przypadku kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu;

3) kopię dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony z danymi);

4) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

5) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. §

9. W przypadku ubiegania się o zezwolenie typu E lub przedłużenie zezwolenia, do wniosku dołącza się:

1) wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego lub kopię dokumentu tożsamości pracodawcy, jeżeli jest on osobą fizyczną;

2) kopię dokumentu podróży cudzoziemca (wypełnione strony z danymi);

3) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

4) inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. § 10.

1. Wnioskodawca potwierdza w drodze oświadczenia na piśmie wypełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6, art. 88j ust. 1 pkt 4 - 7 i 9 ustawy.

2. Wojewoda, opierając się w szczególności na wynikach kontroli prowadzonych u wnioskodawcy, może zażądać przedstawienia dowodów wypełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy. § 11.

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. Organ wydający zezwolenie może odstąpić od wymagania przedłożenia tłumaczenia w szczególności w przypadku dokumentów tożsamości oraz fragmentów dokumentów wymienionych w § 5 - 9, które nie mają istotnego znaczenia dla rozpatrywanego wniosku. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

4

UWAGA: FORMAT GRAFICZNY ZOSTANIE OPRACOWANY PO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU TREŚCI! Załączniki do rozporządzenia MPiPS w sprawie procedury wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Załącznik nr 1

WZÓR Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Data złożenia: (wypełnia organ przyjmujący) Nr sprawy (wypełnia organ przyjmujący) Typ zezwolenia: Adotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Bdotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji Cdotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, który będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym Djeżeli dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługi eksportowej) Ejeżeli dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, który będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w typach B, C, D.

5

1. Dane pracodawcy: 1.1. Nazwa/Imię i nazwisko 1.2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania (łącznie z krajem) 1.3. Nazwa rejestru / nr w rejestrze (w przypadku osób fizycznych: nr dokumentu tożsamości i organ wydający) 1.4. Informacja o załącznikach: 1.4.1. Wyciąg z rejestru/ewidencji 1.4.2. Dokument tożsamości 1.4.3. Umowa spółki w organizacji 1.5. Inne formy identyfikacji 1.5.1. NIP 1.5.2. PESEL (dot. osób fizycznych, które go mają) 1.6. Dane kontaktowe: 1.6.1. Pełnomocnik w Polsce 1.6.2. Adres do korespondencji 1.6.3. Imię i nazwisko / funkcja osoby do kontaktu 1.6.4. Telefon, faks, e-mail osoby do kontaktu

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.