Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 111 z 118

3. Praca 3.1. Stanowisko lub rodzaj pracy 3.2. Zakres podstawowych obowiązków 3.3. Podstawa wykonywania pracy (typ umowy/stosunku prawnego) 3.4. Wymiar etatowy wykonywania pracy / Liczba godzin w tygodniu 3.5. Wysokość podstawowego wynagrodzenia brutto / ewentualnie: wysokość stawki godzinowej brutto 3.6. Okres, na który wnioskuje się o przedłużenie zezwolenia 3.7. Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej na terytorium RP oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej udostępnianie 3.8. Informacja o załącznikach: 3.7.1. Informacja starosty (na podstawie art. 88c ust. 2 ustawy) (tylko zezwolenia typu A) 3.7.2. Informacja o wysokości dochodu/straty lub środkach/działaniach na rzecz spełnienia kryteriów dochodowych przez podmiot (tylko zezwolenia typu B) 3.7.3. Informacja o stanie zatrudnienia pracodawcy na dzień składania wniosku (tylko zezwolenia typu B) 3.7.4 Informacja o podmiocie przyjmującym (tylko zezwolenia typu C) 3.7.5. Fragment umowy nt. zakresu zobowiązania pracodawcy zagranicznego (tylko zezwolenia typu D)

9

3.7.6. Potwierdzenie spełnienie wymagań z art. 88d ustawy 3.7.7. Dane pracodawcy użytkownika (gdy pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej)

4. Oświadczenie pracodawcy Oświadczam, że - wysokość wynagrodzenia cudzoziemca będzie nie niższa, niż podana w niniejszym wniosku oraz nie jest niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę lub na porównywalnych stanowiskach (tylko zezwolenia typu A) - wysokość wynagrodzenia cudzoziemca będzie nie niższa, niż podana w niniejszym wniosku oraz nie jest niższa od 70% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy, a wykonywanie pracy przez cudzoziemca odbywać się będzie na warunkach zgodnych z art. 673 Kodeksu pracy (dotyczy zezwoleń typu C, D, E).- pracodawca nie był prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia określonego w art. 120 ust. 3 - 5, ani też w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, nie został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia; - nie byłem karany za popełnienie czynu z art. 218 ? 221 Kodeksu karnego - nie byłem karany za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270 ? 275 Kodeksu karnego, jak również pracodawca nie jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; - nie byłem karany za czyn, o którym mowa w art. 253 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, jak również pracodawca nie jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Miejscowość, data

Podpis pracodawcy

10

UWAGA: FORMAT GRAFICZNY ZOSTANIE OPRACOWANY PO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU TREŚCI! Załącznik nr 3 WZÓR Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Data złożenia: (wypełnia organ przyjmujący) Nr sprawy (wypełnia organ przyjmujący) Dane zezwolenia, którego dotyczy wnioskowanie: Typ: Data wydania: Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca określony w zezwoleniu: Od: Do: Numer:

1. Dane pracodawcy: 1.1. Nazwa/Imię i nazwisko 1.2. Adres siedziby/miejsca zamieszkania (łącznie z krajem) 1.3. Dane kontaktowe: 1.3.1. Pełnomocnik w Polsce 1.3.2. Adres do korespondencji 1.3.3. Imię i nazwisko / funkcja osoby do kontaktu 1.3.4. Telefon, faks, e-mail osoby do kontaktu

2. Cudzoziemiec 2.1. Dane osobowe 2.1.1. Imię/imiona 2.1.2. Nazwisko 2.1.3. Obywatelstwo 2.1.8. Dokument podróży 2.1.8.1. Numer 2.1.8.2.Organ wydający 2.1.8.3. Data wydania 2.1.8.4.Data ważności

11

3. Praca 3.1. Stanowisko lub rodzaj pracy 3.2. Zakres podstawowych obowiązków 3.3. Podstawa wykonywania pracy (typ umowy/stosunku prawnego) 3.4. Wymiar etatowy wykonywania pracy / Liczba godzin w tygodniu 3.5. Wysokość podstawowego wynagrodzenia brutto / ewentualnie: wysokość stawki godzinowej brutto 3.6. Okres, na który wnioskuje się o przedłużenie zezwolenia 3.7. Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej na terytorium RP oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej udostępnianie 3.8. Informacja o załącznikach: 3.7.1. Informacja starosty (na podstawie art. 88c ust. 2 ustawy) (tylko zezwolenia typu A) 3.7.2. Informacja o wysokości dochodu/straty lub środkach/działaniach na rzecz spełnienia kryteriów dochodowych przez podmiot (tylko zezwolenia typu B) 3.7.3. Informacja o stanie zatrudnienia pracodawcy na dzień składania wniosku (tylko zezwolenia typu B) 3.7.4 Informacja o podmiocie przyjmującym (tylko zezwolenia typu C) 3.7.5. Fragment umowy nt. zakresu zobowiązania pracodawcy zagranicznego (tylko zezwolenia typu D) 3.7.6. Potwierdzenie spełnienie wymagań z art. 88d ustawy 3.7.7. Dane pracodawcy użytkownika (gdy pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej)

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.