Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 112 z 118

4. Oświadczenie pracodawcy Oświadczam, że - wysokość wynagrodzenia cudzoziemca będzie nie niższa, niż podana w niniejszym wniosku oraz nie jest niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę lub na porównywalnych stanowiskach (tylko zezwolenia typu A) - wysokość wynagrodzenia cudzoziemca będzie nie niższa, niż podana w niniejszym wniosku oraz nie jest niższa od 70% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy, a wykonywanie pracy przez cudzoziemca odbywać się będzie na warunkach zgodnych z art. 673 Kodeksu pracy (dotyczy zezwoleń typu C, D, E).- pracodawca nie był prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia określonego w art. 120 ust. 3 - 5, ani też w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, nie został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia; - nie byłem karany za popełnienie czynu z art. 218 ? 221 Kodeksu karnego - nie byłem karany za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270 ? 275 Kodeksu karnego, jak również pracodawca nie jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; - nie byłem karany za czyn, o którym mowa w art. 253 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i

12

dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, jak również pracodawca nie jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Miejscowość, data

Podpis pracodawcy

13

UWAGA: FORMAT GRAFICZNY ZOSTANIE OPRACOWANY PO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU TREŚCI!

Załącznik nr 4

WZÓR Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. (...) po rozpatrzeniu wniosku (dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca) przedłużam zezwolenie na pracę nr ................................ z dnia .................................. dla Pan(i) .......... obywatela(ki) ............ legitymującego(ej) się dokumentem podróży ...................... (seria, numer) wydanym przez ........................... (nazwa organu) na pracę na stanowisku / w charakterze ................................. na podstawie ..................................... (rodzaj umowy, minimalny wymiar etatu) za wynagrodzeniem brutto nie niższym niż ............................................ (stawka / okres) na okres od ................................. do .....................................

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14

UZASADNIENIE ............................................ POUCZENIE Niniejsze przedłużenie zezwolenia uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku odmowy wydania wskazanej w powyższym przepisie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub dokumentu uprawniającego do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze przedłużenie zezwolenia nie upoważnia do wjazdu, pobytu ani wykonywania pracy na tym terytorium. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa oraz art. .... ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony (art. 107 § 4 kpa) Decyzja zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

(pieczęć urzędowa)

(pieczęć i podpis organu właściwego) Potwierdzenie odbioru zezwolenia na pracę (podpis wnioskodawcy i data)

15

UWAGA: FORMAT GRAFICZNY ZOSTANIE OPRACOWANY PO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU TREŚCI! Załącznik nr 5 WZÓR Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

1. Nazwa i adres pracodawcy

2. Dane dotyczące oferty 2.1. Stanowisko / rodzaj pracy 2.2. Oferowane wynagrodzenie brutto (stawka/okres) 2.3. Inne wymagania

3. Ocena adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska / rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy wyższe od średniej - odpowiednie - poniżej średniej - brak możliwości oceny

4. Ocena adekwatności innych wymagań w stosunku do stanowiska / rodzaju pracy wyższe od uzasadnionych / uzasadnione / niższe od uzasadnionych / brak możliwości Uzasadnienie oceny:

5.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.