Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 113 z 118

Realizacja oferty: 5.1. Liczba osób w rejestrach spełniających wymagania pracodawcy: 5.2. W przypadku organizowania rekrutacji: liczba osób zaproszonych: liczba osób obecnych: liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy: liczba osób przyjętych liczba osób odrzuconych powody odrzucenia kandydatów: 5.3. W przypadku, gdy informacja jest wydawana na podstawie ofert składanych przez pracodawcę w ciągu ostatnich 6 miesięcy - liczba ofert złożonych i liczba stanowisk:

6. Ocena możliwości pozyskania pracowników na dane stanowiska / do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego: oceny

16

UWAGA: FORMAT GRAFICZNY ZOSTANIE OPRACOWANY PO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU TREŚCI! Załącznik nr 6 WZÓR Informacja pracodawcy na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Dotyczy: Zezwolenia pracę typu: ........... nr: ............................ z dnia .................................................... wydanego dla: ..............................................(nazwa pracodawcy) dotyczącego Pana(i) ............................................................... obywatela(ki).......................................................................... Zakres informacji:

1. Cudzoziemiec zakończył wykonywanie pracy z dniem: ................................ (wypełnić wyłącznie, jeśli jest to data wcześniejsza niż 3 miesiące przed zakończeniem ważności zezwolenia)

2. Cudzoziemiec nie podjął wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę, tj. do dnia: ............................... z następującej przyczyny: Oczekiwany termin podjęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli znany) ..........

3. Cudzoziemiec przerwał wykonywania pracy na okres powyżej 3 miesięcy, tj. do dnia: ............................... z następującej przyczyny:

4. Pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi czasowe (do 30 dni w roku kalendarzowym) wykonywanie pracy jako: .............................. (stanowisko / rodzaj pracy)

5. Pracodawca informuje o zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania, a także przejęciu pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - w związku z czym z dniem ...................... cudzoziemiec stał się pracownikiem (nazwa nowego pracodawcy).

17

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie dostosowuje regulacje proceduralne oraz wzory wniosków i zezwoleń do nowego kształtu przepisów ustawy. Rozporządzenie zastępuje dotychczasowe Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: - z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002, z późn. zm.); - z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1003, z późn. zm.). Nowe regulacje ustawowe przewidują pięć zasadniczych sytuacji, w których jest wymagane zezwolenie na pracę. Zrezygnowano z tworzenia pięciu osobnych rozporządzeń, decydując się na wyróżnienie typów zezwoleń oraz wskazanie w ramach opracowanych wzorów wniosków i zezwoleń, którego typu mogą dotyczyć poszczególne rubryki. Rozporządzenie ma na celu również klarowne wskazanie wykazu dokumentów, które jest obowiązany złożyć pracodawca. W stosunku do spełnienia szeregu wymogów ustawowych rozporządzenie przewiduje składanie przez pracodawcę odpowiedniego oświadczenia. W przypadku, gdyby wojewoda miał uzasadnione podejrzenia dotyczące zgodności oświadczenia pracodawcy ze stanem faktycznym (w szczególności wynikające z przeprowadzonych kontroli pracodawcy), jest możliwe wezwanie pracodawcy do okazania dokumentów poświadczających stan zadeklarowany. Rozporządzenie przewiduje także uregulowanie szeregu kwestii praktycznych, związanych z wnioskowaniem. W szczególności - przewiduje możliwość przedkładania np. jedynie istotnych dla sprawy fragmentów umów w przypadku świadczenia usługi przez podmiot zagraniczny (umowy nierzadko są dokumentami o objętości kilkuset stron i zawierają poufne informacje przedsiębiorcy, nie mające żadnego znaczenia dla procedury wydawania zezwoleń na pracę). Do rozporządzenia są załączone wzory informacji, wniosków i zezwoleń. Ich ostateczna forma graficzna zostanie opracowana po zakończeniu procesu konsultacji treści. Ocena przewidywanych rozporządzenia (OSR) skutków społeczno ? gospodarczych wynikających z

Zakres Oceny Skutków Regulacji Regulacja ułatwi podejmowanie legalnej pracy w Polsce przez cudzoziemców, wykonując przepisy ustawy w zakresie ustalenia szczegółowej procedury, wzorów wniosków i zezwoleń oraz innych dokumentów.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.