Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 114 z 118

Podmioty objęte rozporządzeniem Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia bezpośrednio dotyczyć będą: - podmiotów zamierzających powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy, - cudzoziemców, których dotyczą wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, - organów wydających ww. decyzje. Regulacje nie spowodują niekorzystnych zmian w sytuacji podmiotów, których dotyczą. Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na prawa nabyte i w żaden sposób nie będzie ich naruszać.

18

Skutki wprowadzenia rozporządzenia - wpływ regulacji na sektor finansów państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na finanse publiczne. wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności legalnego zatrudnienia poprzez realizację przepisów ustawy, zmierzających do uproszczenia zasad rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę. wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na segmenty rynku i nie będzie zakłócać mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie konkurencji, monopolizacji, prywatyzacji, itp. Regulacje nie zmieniają także istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców, równocześnie przynosząc ułatwienia w zakresie procedury i redukując liczbę dokumentów, do których przedłożenia w myśl poprzednio obowiązujących przepisów był zobligowany pracodawca. wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Zakres konsultacji: Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji wewnątrz- i międzyresortowych oraz do opinii marszałkom województw i wojewodom. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji następującym partnerom społecznym:

1. NSZZ ?Solidarność?,

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

3. Business Centre Club,

4. Krajowa Izba Gospodarcza,

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,

6. Konfederacja Pracodawców Polskich,

7. Związek Rzemiosła Polskiego,

8. Forum Związków Zawodowych. Projekt będzie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie dołączona do uzasadnienia niezwłocznie po ich zakończeniu. Proponowane regulacje nie pozostają w kolizji z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

10/27si

19

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 106) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) będących nauczycielami języków obcych lub prowadzących zajęcia w językach obcych, którzy wykonują pracę w ramach umów i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną?;

2) pkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie: ?4) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach lub placówkach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub Ochotniczych Hufcach Pracy ;?;

5) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w zakładach kształcenia nauczycieli, o których mowa w przepisach o systemie oświaty ;?;

3) pkt 12 otrzymuje brzmienie: ?12) będących studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczpospolitej Polskiej?;

4) pkt 15 otrzymuje brzmienie: ?15) delegowanych do pracy w instytutach kultury państw obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną?;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.