Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 115 z 118

1)

5) uchyla się pkt 17, 18, 19, 22 i 25;

6) po pkt 25 dodaje się pkt 25a: ?25a) będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych lub stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach;?;

7) pkt 27 otrzymuje brzmienie: ?27) będących obywatelami państw graniczących z Rzeczypospolitą Polską oraz państw, z którymi Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską, i wykonujących pracę, w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekraczającego dziewięciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy;

8) po pkt 27 dodaje się pkt 27a: ?27a) będących obywatelami państw graniczących z Rzeczypospolitą Polską oraz państw, z którymi Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 lit a i b ustawy, uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 9 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie, wykonujących pracę inną lub dodatkową w stosunku do przyczyny udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub wizy, jeżeli otrzymają od pracodawcy oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy;

9) pkt 30 otrzymuje brzmienie: ?uczestniczących w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;?;

10) § 3a. otrzymuje brzmienie: ?§ 3a. Przepis § 2 pkt 27 i 27 a) stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.?. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ............... MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2

UZASADNIENIE Część zmian zawartych w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.824 ze zm.) ma charakter porządkowy i polega na wykreśleniu z przepisu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej, którzy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). Dotyczy to przepisów § 2 pkt 4,5, 17, 18 i

19. Nowe brzmienie przepisów § 2 pkt 3, 4, 5 ma na uwadze wciąż trudną sytuację na polskim rynku pracy charakteryzującą się niedoborami pracowników w niektórych sektorach, w tym także brakiem nauczycieli języków obcych, którzy byliby zainteresowani podjęciem pracy w polskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, w szczególności tych państwowych. Z powodu niskich płac najbardziej brakuje nauczycieli języków obcych w małych miejscowościach i wsiach. W celu poprawy sytuacji w tym zakresie zrezygnowano z wymogu, aby język, który jest nauczany był językiem ojczystym cudzoziemca, a także zwolniono z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obywateli wszystkich państw trzecich, którzy są nauczycielami języków obcych. Zmiany proponowane w § 2 pkt 12 i 25 mają na celu zachęcić cudzoziemców, będących studentami polskich uczelni, absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych lub stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, którzy z uwagi na co najmniej kilkuletni pobyt w Polsce z reguły znają język polski i mają większe możliwości integracyjne w polskim społeczeństwie, do podejmowania pracy w Polsce i tym samym wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczeń przyczyniając się także do rozwoju polskiej gospodarki. W związku z propozycją nowego brzmienia ww. przepisów uchyla się § 2 pkt

22. Propozycja poszerzenia kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w pkt 27 i 27 a) o obywateli państw, z którymi Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską wynika ze zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, zawartych we ?Wspólnej deklaracji w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności pomiędzy Unią Europejską a Republiką Mołdowy?, podpisanej 5 czerwca 2008 r.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.