Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 116 z 118

w Luksemburgu, a także wyborem Gruzji do kolejnej rundy projektów dotyczących partnerstw na rzecz mobilności. Wydłużenie okresu możliwego wykonywania pracy bez zezwolenia z 6 miesięcy do 9 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy wynika z zaleceń Zespołu ds. Migracji, zmierzających do stopniowego liberalizowania zasad dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wskazanych państw - co jest szczególnie związane z występującymi wciąż

3

niedoborami pracowników. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowanie przepisów rozporządzenia są pozytywne i prowadzą do zwiększenia skali legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Pomimo incydentalnych sygnałów o występujących nadużyciach, ocena funkcjonowania dotychczasowych przepisów ze strony pracodawców i pracowników jest pozytywna, z zaznaczeniem, że dłuższy okres dopuszczalności wykonywania pracy w systemie uproszczonym (z uwagi m.in. na długi sezon w rolnictwie, trwający od marca do października, więc przekraczający 6 miesięcy) jest rozwiązaniem pożądanym. Ponadto, z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są obywatele ww. państw jeżeli wykonują pracę inną lub dodatkową na podstawie oświadczenia pracodawcy, oprócz pracy, która stanowi przyczynę udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub wizy uprawniającej do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie powyżej dziewięciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Proponuje się, aby powyższe przepisy utrzymały charakter pilotażowy i miały zastosowanie do 2012 r., mając na uwadze m.in. potrzeby związane z przygotowaniem infrastruktury do EURO

2012. Uwzględnienie w pkt 30 cudzoziemców, którzy uczestniczą w programach pomocy rozwojowej ma podobne uzasadnienie jak w przypadku programów pomocy humanitarnej i wynika ze sygnalizowanych przez polskie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe potrzeb zatrudniania cudzoziemców do realizacji takich programów, pochodzących w szczególności z krajów pochodzenia, którym udziela się pomocy rozwojowej. Jako przykład można podać inicjatywy różnych podmiotów (m.in. administracja rządowa, samorządowa, organizacje pozarządowe) korzystających z funduszy uzyskanych w ramach programów polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP.

Ocena przewidywanych rozporządzenia (OSR)

skutków społeczno

?

gospodarczych

wynikających

z

Zakres Oceny Skutków Regulacji Regulacja ułatwi podejmowanie legalnej pracy w Polsce poprzez rozwiązania służące pozostaniu na legalnym rynku pracy cudzoziemców, którzy w Polsce uczyli się lub studiowali - a tym samym poznali polski język i kulturę oraz zintegrowali się ze społeczeństwem. Ponadto, ułatwi pozyskiwanie wysoce poszukiwanych w Polsce kwalifikowanych nauczycieli języków obcych. Rozporządzenie rozszerzy także zakres programu pilotażowego uproszczonych zasad dostępu do rynku pracy na państwa objęte europejskim programem Partnerstwa dla Mobilności, a poprzez nowe uregulowanie kwestii osób z tych państw przebywających w Polsce na podstawie długookresowych wiz lub tytułów pobytowych rozwiąże pojawiające się problemy praktyczne z obliczaniem okresów wykonywania pracy. Podmioty objęte rozporządzeniem Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia bezpośrednio dotyczyć będą: - podmiotów zamierzających powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy, - cudzoziemców, których dotyczą wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, - organów wydających ww. decyzje.

4

Regulacje nie spowodują niekorzystnych zmian w sytuacji podmiotów, których dotyczą. Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na prawa nabyte i w żaden sposób nie będzie ich naruszać. Skutki wprowadzenia rozporządzenia - wpływ regulacji na sektor finansów państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na finanse publiczne. wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności legalnego zatrudnienia. wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na segmenty rynku i zakłócać mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie konkurencji, monopolizacji, prywatyzacji, itp. Regulacje nie zmieniają także istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców. wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Zakres konsultacji: Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji wewnątrz- i międzyresortowych oraz do opinii marszałkom województw i wojewodom. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji następującym partnerom społecznym:

1. NSZZ ?Solidarność?,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.