Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 117 z 118

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

3. Business Centre Club,

4. Krajowa Izba Gospodarcza,

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,

6. Konfederacja Pracodawców Polskich,

7. Związek Rzemiosła Polskiego,

8. Forum Związków Zawodowych. Projekt będzie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie dołączona do uzasadnienia niezwłocznie po ich zakończeniu. Proponowane regulacje nie pozostają w kolizji z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

10/25si

5

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: §

1. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w art. 88c ust. 1 - 5 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ?ustawą?, w przypadku, gdy dotyczy ono członka rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. §

2. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku:

1) cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, który wykonuje pracę jako prywatna służba domowa;

3) cudzoziemca, którego charakter pracy zakłada konieczność osobistego jej wykonywania z uwagi na unikalne umiejętności, uzdolnienia lub doświadczenie;

4) obywatela państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską lub państwa, z którym Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego pracodawcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy z pracodawcą;

5) cudzoziemców - trenerów sportowych i sportowców, wykonujących pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje krzewienie kultury fizycznej i sportu;

6) lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających szkolenia lub realizujących program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

1)

7) gdy wynagrodzenie cudzoziemca określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przekracza wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy. §

3. Przepis § 2 pkt 4 stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie dokonuje dostosowania do znowelizowanych przepisów ustawy treści dotychczasowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. Nr 141, poz. 1004). W stosunku do dotychczasowych kategorii przypadków, kiedy mogło być wydane zezwolenie na pracę cudzoziemca bez względu na sytuację na lokalnym rynku oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń z rozporządzenia usunięto odniesienia do obywateli UE (gdyż są podmiotowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę), obywateli Turcji (gdyż w ich przypadku sytuacje określają bezpośrednio stosowane przepisy Decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.