Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 118 z 118
Do kategorii cudzoziemców, którym wojewoda będzie mógł wydać zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty, dodano: - cudzoziemców wykonujących pracę jako prywatna służba domowa - z uwagi na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, połączone z wysokim stopniem zaufania, jakim trzeba obdarzyć potencjalnego pracownika domowego w stosunku do możliwości poszukiwania pracowników za pośrednictwem urzędu pracy; - cudzoziemców wykonujących pracę o ściśle osobistym charakterze, związanym z indywidualnymi, unikalnymi uzdolnieniami; - obywateli państw sąsiadujących i państw objętych programem partnerstwa dla mobilności, w stosunku do których, po okresie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia, pracodawca wnioskuje o zezwolenie - dla zapewnienia możliwie sprawnego uczestnictwa w rynku pracy osób już na tym rynku funkcjonujących; - cudzoziemców - specjalistów, zarabiających powyżej średniej - dla zapewnienia możliwości łatwiejszego pozyskania osób o wysokich i rzadkich kwalifikacjach - z uwagi na możliwą unikalność swoich kwalifikacji nie objętych wykazem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy. Ocena przewidywanych rozporządzenia (OSR) skutków społeczno ? gospodarczych wynikających z

Zakres Oceny Skutków Regulacji

Regulacja ułatwi podejmowanie legalnej pracy w Polsce poprzez rozwiązania służące pozostaniu na legalnym rynku pracy obywateli państw sąsiadujących, którzy już się u swojego pracodawcy sprawdzili. Regulacja ułatwi także pozyskiwanie specjalistów, poszukiwanych przez polskich pracodawców. Ponadto, przyczyni się do większej skali legalnego zatrudnienia cudzoziemców w ramach usług domowych.

3

Podmioty objęte rozporządzeniem

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia bezpośrednio dotyczyć będą: - podmiotów zamierzających powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy, - cudzoziemców, których dotyczą wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, - organów wydających ww. decyzje. Regulacje nie spowodują niekorzystnych zmian w sytuacji podmiotów, których dotyczą. Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na prawa nabyte i w żaden sposób nie będzie ich naruszać.

Skutki wprowadzenia rozporządzenia

wpływ regulacji na sektor finansów państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na finanse publiczne. wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności legalnego zatrudnienia. wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na segmenty rynku i nie będzie zakłócać mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie konkurencji, monopolizacji, prywatyzacji, itp. Regulacje nie zmieniają także istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców. wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Zakres konsultacji: Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji wewnątrz- i międzyresortowych oraz do opinii marszałkom województw i wojewodom. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji następującym partnerom społecznym:

1. NSZZ ?Solidarność?,

2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

3. Business Centre Club,

4. Krajowa Izba Gospodarcza,

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,

6. Konfederacja Pracodawców Polskich,

7. Związek Rzemiosła Polskiego,

8. Forum Związków Zawodowych.

4

Projekt będzie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie dołączona do uzasadnienia niezwłocznie po ich zakończeniu. Proponowane regulacje nie pozostają w kolizji z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

10/26si

5

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.