Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 2 z 118

3 pkt 2 lit. a ? c;?, ? po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu: ?21b) podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca ? oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi;?, ? pkt 22 otrzymuje brzmienie: ?22) poszukującym pracy ? oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ? 3, lub cudzoziemca ? członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;?, ? pkt 27 otrzymuje brzmienie: ?27) pożyczce szkoleniowej ? oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;?, ? po pkt 27 dodaje się pkt 27a ? 27c w brzmieniu: ?27a) praktycznej nauce zawodu dorosłych ? oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika;

3

27b) programach specjalnych ? oznacza to zespół działań adresowanych do bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu i pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników, mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy; 27c) projektach pilotażowych ? oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym;?, ? w pkt 29 dodaje się lit. d w brzmieniu: ?d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;?, ? po pkt 29 dodaje się pkt 29a i 29b w brzmieniu: ?29a) przygotowaniu zawodowym dorosłych ? oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem; 29b) przyuczeniu do pracy dorosłych ? oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem;?, ? uchyla się pkt 30, 31 i 33, ? pkt 35 otrzymuje brzmienie: ?35) stypendium ? oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;?, ? po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu: ?36a) specyficznych elementach wspierających zatrudnienie ? oznacza to finansowanie z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy;?, ? uchyla się pkt 39, ? po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu:

4

?43a) zezwoleniu na pracę ? oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji;?, ? pkt 45 otrzymuje brzmienie: ?45) żołnierzach rezerwy ? oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej;?,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu:

1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,

2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu ? przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.?;

3) w art. 3: a) ust. 2 ? 4 otrzymują brzmienie: ?2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.