Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 30 z 118

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki, o których mowa w art. 88c, kierując się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką wykonywanego zawodu lub charakterem pracy.?,

d) uchyla się ust. 6,

e) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: ?7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim kwartale danego roku, z wyłączeniem przedsiębiorstw użyteczności publicznej ?Poczta Polska? i Telekomunikacja Polska ? Spółka Akcyjna. Do obliczenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

57

8. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne składania i rozpatrywania wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na uwadze zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 ust. 2.?;

67) w art. 90a ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.?;

68) w art. 91 uchyla się pkt 6;

69) w art. 92: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ?1a. Pośrednik pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ? 4, realizujący zadania w zakresie pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES, pełni funkcję doradcy EURES lub asystenta EURES.?,

b) uchyla się ust. 3,

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ?3a. Pośrednik pracy ? stażysta wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy pod nadzorem pośrednika pracy posiadającego licencję zawodową lub przełożonego.?,

d) w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: ?3) posiada wyższe wykształcenie.?,

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: ?5a. Pośrednikiem pracy, który pełni funkcję doradcy EURES, może zostać osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ? 4, jeżeli:

1) spełnia wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe;

58

3) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań.?,

f) uchyla się ust. 6;

70) w art. 94: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;?,

b) uchyla się ust. 3,

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ?3a. Doradca zawodowy ? stażysta wykonuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego pod nadzorem doradcy zawodowego posiadającego licencję zawodową lub przełożonego.?,

d) uchyla się ust. 6,

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ?7. Doradcy zawodowi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ? 4, mogą prowadzić zajęcia aktywizacyjne, o których mowa w art. 8 ust. 8 pkt 3.?;

71) w art. 96: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ?1. Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych wykonuje:

1) specjalista do spraw rozwoju zawodowego ? stażysta;

2) specjalista do spraw rozwoju zawodowego;

3) starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego;

4) samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

2. Specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) posiada wykształcenie wyższe;

4) wykonywała zadania, o których mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.?,

59

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Starszym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.?,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.