Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 31 z 118

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku starszego specjalisty do spraw rozwoju zawodowego;?,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ?3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju zawodowego ? stażysty pod nadzorem specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, lub przełożonego.?;

e) uchyla się ust. 4;

72) w art. 97: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują:

1) specjalista do spraw programów ? stażysta;

2) specjalista do spraw programów;

3) samodzielny specjalista do spraw programów.?,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) posiada wykształcenie wyższe;?,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ?3a. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku specjalisty do spraw programów ? stażysty pod nadzorem specjalisty do spraw programów lub przełożonego.?;

d) uchyla się ust. 4;

60

73) w art. 98: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje:

1) lider klubu pracy ? stażysta;

2) lider klubu pracy;

3) starszy lider klubu pracy.?,

b) w ust. 2: ? pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;?, ? pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) wykonywała zadania na stanowisku lidera klubu pracy - stażysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;?,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: ?2a. Starszym liderem klubu pracy może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz posiadająca co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku lidera klubu pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach Pracy i posiadająca wyższe wykształcenie. 2b. Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać zadania na stanowisku lidera klubu pracy ? stażysty pod nadzorem lidera klubu pracy, starszego lidera klubu pracy lub przełożonego.?,

d) uchyla się ust. 3;

74) uchyla się art. 99;

75) dodaje się art. 99a w brzmieniu: ?Art. 99a. Pracownicy, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ? 4, art. 94 ust. 1 pkt 2 ? 4, art. 96 ust. 1 pkt 2 ? 4, art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3, są obowiązani doskonalić kwalifikacje zawodowe, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem modułowych programów szkoleń dla kadr publicznych służb zatrudnienia dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.?;

61

76) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu: ?Art.104a.

1. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

2. Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1 ? 3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.?;

77) w art. 106: a) w ust. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b i 6c w brzmieniu: ?6b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego; 6c) odsetki od lokat nadwyżek finansowych z Funduszu Pracy;?,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w art. 115 i art. 119 ? 124, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).?,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. W przypadku występowania przejściowych nadwyżek środków na rachunku bieżącym Funduszu Pracy dysponent Funduszu Pracy może dokonywać oprocentowanych lokat na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.?;

78) w art. 106a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) porozumienia zawierane między ministrem właściwym do spraw pracy a samorządami województw lub samorządami powiatów lub?;

79) po art. 106a dodaje się art. 106b w brzmieniu: ?Art. 106b.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.