Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 36 z 118

1) w art. 11 w ust. 2: a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: ?4) przygotowania zawodowego dorosłych;

5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;?,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: ?8) studiów podyplomowych.?;

2) po art. 68d dodaje się art. 68e w brzmieniu: ?Art. 68e. W latach 2009-2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokości 30 % środków zapewniających jego realizację.?.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2: a) lit. ł otrzymuje brzmienie: ?ł) powiatowy urząd pracy ? w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,?, b) po lit. ł dodaje się lit. ł1 i ł2 w brzmieniu: ?ł1) centrum integracji społecznej ? w stosunku do osób pobierających świadczenie integracyjne,

71

ł2) powiatowy urząd pracy ? w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostających w zatrudnieniu,?;

2) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 9 i 9a otrzymują brzmienie: ?9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej ?bezrobotnymi?; 9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej ?osobami pobierającymi stypendium?;?, b) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: ?9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu;?;

3) w art. 9 ust. 6a otrzymuje brzmienie: ?6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.?;

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 9b, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.?;

5) w art. 13 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: ?9b) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b ? od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;?;

6) w art. 16 po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu: ?9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.?;

7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: ?9) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b ? stanowi kwota stypendium?;

72

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ? 4, 6 ? 9b, 11, 12, 18a ? 21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.?. Art. 10. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ?Polskie Koleje Państwowe? (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.16)) w art. 58 ust. 1 ? 3 otrzymują brzmienie: ?1. Świadczenia przedemerytalne dla osób zatrudnionych w PKP na podstawie stosunku pracy nawiązanego przed dniem 7 września 1999 r., a następnie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ustalone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, od dnia 1 stycznia 2009 r., są finansowane z Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. PKP SA refinansuje Funduszowi Pracy za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych równowartość 10 % kwoty świadczeń przedemerytalnych, o których mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze zapewnienie terminowości przekazywania tych środków.?.

Art. 11. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.