Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 40 z 118

3) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: ?5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy.?.

79

Art. 22.

1. Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały skierowane na szkolenie, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, kontynuują je na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

2. Dodatki szkoleniowe i stypendia przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się stypendiami w rozumieniu niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Stypendia przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy osobom skierowanym na staż są wypłacane w wysokości wynikającej z dotychczasowych przepisów.

4. Osoby, którym starosta przed dniem wejścia w życie ustawy przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, uzyskują z dniem wejścia w życie ustawy prawo do stypendium, o którym mowa w art. 42a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 23. Umowy z instytucjami szkoleniowymi, pracodawcami i innymi podmiotami dotyczące skierowania bezrobotnych lub poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, są kontynuowane na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

Art. 24. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów.

Art. 25. Terminem początkowym, od którego należy obliczać liczbę odmów, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jest dzień 1 stycznia 2009 r.

Art. 26. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 104a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczy osób zatrudnionych po dniu 30 czerwca 2009 r.

Art. 27. Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wszczęto postępowanie odwoławcze lub postępowanie przed sądem administracyjnym, podlegają rozpatrzeniu według dotychczasowych przepisów.

Art. 28. Projekty lokalne i programy regionalne realizowane w dniu wejścia w życie ustawy są realizowane na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

Art. 29. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 4 ust. 2, art. 19 ust. 22, art. 33 ust. 5, art. 35 ust. 3 i 4, art. 46 ust. 6, art. 53 ust. 9, art. 83 i art. 90 ust. 1 i 5 ustawy zmienianej w art. 1,

80

2) art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3,

3) art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10,

4) art. 108 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 ? zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 30.

1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wyodrębnienie w ramach powiatowych urzędów pracy centrów aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie jest obowiązkowe.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek starosty zaopiniowany przez radę powiatu są dofinansowane ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy do wysokości 80 % kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym finansowanie tych kosztów.

Art. 31.

1. Osoba, która może wykazać, że przed dniem 1 stycznia 2009 r. była zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy na stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES lub wykonywała zadania w zakresie świadczenia usług EURES będąc zatrudnioną na stanowisku, o którym mowa w art. 91 pkt 1 ? 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, spełnia warunek, o którym mowa w art. 92 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, i może wystąpić o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy.

2. Osoba, która może wykazać, że przed dniem 1 stycznia 2009 r. była zatrudniona przez co najmniej 24 miesiące na stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES lub pośrednika pracy i wykonywała zadania w zakresie usług EURES, spełnia warunek, o którym mowa w art. 92 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, i może wystąpić o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy I stopnia.

3. Do czasu uzyskania licencji zawodowej pośrednika pracy określonego stopnia osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą realizować zadania w zakresie pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.