Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 45 z 118

Działania urzędów pracy w zakresie aktywizacji zawodowej są oceniane jako surogat mało atrakcyjnej oferty miejsc pracy. Konieczna jest zatem zasadnicza zmiana charakteru podejmowanych przez urzędy pracy działań, swoiste przestrojenie aktywności na rzecz realizowania autentycznych potrzeb klientów i ich otoczenia. Wymaga to przede wszystkim zmian w organizacji pracy samych urzędów. Działalność związana ściśle z aktywizacją zawodową będzie realizowana w wyodrębnionej części urzędu pracy tj. w centrum aktywizacji zawodowej. Ponadto powiatowe urzędy pracy we współpracy z samorządami gminnymi będą mogły tworzyć na poziomie gmin lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne (LPIK). Punkty te będą realizować przede wszystkim zadania związane z informacją o pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz rejestracją bezrobotnych i poszukujących pracy. Proponowane rozwiązania pozwolą urzędom pracy na większe skoncentrowanie się na działaniach o charakterze aktywizacyjnym i realizację tych działań na wyższym niż dotychczas poziomie jakościowym. Ponadto, w celu zwiększenia przejrzystości działań urzędów pracy i lepszego wykorzystywania posiadanego przez nie potencjału zintegrowano dwie z dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwo pracy oraz usługi EURES. Uporządkowane zostaną także działania realizowane przez publiczne służby zatrudnienia w związku z udzielaniem wszystkim zainteresowanym informacji o pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów. Proponowane zmiany stwarzają również większe szanse dla rozwoju publicznych służb zatrudnienia i doskonalenia pomocy oferowanej osobom fizycznym i pracodawcom przez wprowadzenie możliwości zdobywania nowych doświadczeń w ramach projektów pilotażowych. Inicjatywy dotyczące takich projektów będą mogły pochodzić z każdego poziomu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, co zwiększy wpływ władz samorządowych na współdecydowanie o kierunkach rozwoju urzędów pracy i kształtowanie nowych form pomocy. Zmiany te umożliwią także ministrowi właściwemu do spraw pracy skuteczniejszą koordynację działań publicznych służb zatrudnienia oraz inicjowanie i sprawdzanie w praktyce nowych rozwiązań, ułatwiających udzielanie pomocy wszystkim zainteresowanym. Wyrazem zwiększenia nacisku na aktywizację zawodową bezrobotnych będą szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu współpracy urzędu z klientem. Projekt zakłada możliwość 2

objęcia wszystkich osób bezrobotnych lub poszukujących pracy indywidualnym planem działania i obowiązkowe przygotowywanie takich planów dla osób bezrobotnych mających szczególne trudności w rozpoczęciu pracy lub ponownym jej podjęciu. Przyjęto w projekcie zasadę, że każda osoba bezrobotna, jeżeli będzie miała trudności w podjęciu pracy i nie podejmie pracy przez co najmniej 6 miesięcy od czasu rejestracji ? zostanie obowiązkowo objęta indywidualnym planem działania. Plan taki będzie przygotowywany we współpracy pracowników urzędu pracy z bezrobotnym. Będzie on wymagał nie tylko zwiększenia intensywności działań urzędu, ale także większej aktywności i rzeczywistego zaangażowania się bezrobotnego w poszukiwanie pracy i poprawę własnej sytuacji na rynku pracy. Projekt wychodzi także naprzeciw postulatom wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Proponowane rozwiązania przewidują m.in. przyznanie wyższych stawek wsparcia finansowego z tytułu uczestnictwa w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w wieku 50+ będą czasowo zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, natomiast wobec wszystkich osób, które ukończą 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety), zostaje zniesiony obowiązek odprowadzania składek na te fundusze. Nowe przepisy będą zwiększać motywację do uczestnictwa w działaniach aktywizujących. Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zachęcić bezrobotnych i poszukujących pracy do aktywnej współpracy z urzędem pracy i uczestnictwa w proponowanych działaniach aktywizacyjnych. Celowi temu służyć mają generalnie wyższe zachęty finansowe w formie stypendiów wypłacanych w związku z uczestnictwem w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i kontynuowanej nauce w ramach nauki szkolnej. Podkreślić należy, że wysokość każdej z tych gratyfikacji waha się od 100 % do 120 % wysokości zasiłku. Zwiększeniu motywacji ma służyć możliwość kontynuowania stypendium w przypadku podjęcia zatrudnienia np. w czasie szkolenia, na które bezrobotny został skierowany przez urząd pracy. Ponadto istotnym elementem na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych jest zintegrowanie działań powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Przewiduje się wprowadzenie możliwości kierowania osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do działań aktywizacyjnych realizowanych nie tylko przez powiatowe urzędy pracy, lecz również ośrodki pomocy społecznej.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.