Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 46 z 118

Rozwiązania te, prowadzone we współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz służb pomocy społecznej, mają na celu skoordynowanie działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wobec których trudno jest zastosować tradycyjne instrumenty rynku pracy, które nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia z uwagi na różnego rodzaju problemy społeczne, rodzinne, kulturowe, które jednak pozostają w rejestrach urzędów pracy z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym umożliwi się współdziałanie na rzecz tych samych klientów, ułatwiając im aktywizację zawodową w urzędzie pracy lub aktywną integrację w pomocy społecznej bez potrzeby pozostawania w rejestrze urzędu pracy. W obu przypadkach osoba aktywizowana podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu opłacanemu albo przez urząd pracy albo przez pomoc społeczną. Intencją proponowanych zmian jest także ograniczenie zbędnych procedur biurokratycznych związanych z obsługą klientów urzędów pracy, a także usprawnienie komunikacji z klientami dzięki wprowadzeniu na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych. Z drugiej strony proponowane zmiany zmierzają do uporządkowania zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami. Zmiany te wychodzą naprzeciw postulatom Sejmowej Komisji 3

Nadzwyczajnej ?Przyjazne Państwo?, której zadaniem jest eliminacja zbędnych przepisów biurokratycznych. Po drugie, celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie dostępu do usług rynku pracy. Publiczne służby zatrudnienia, które powinny odegrać rolę podmiotu mającego istotny wpływ na zdarzenia zachodzące na rynku pracy i sprostać oczekiwaniom otoczenia, zatem muszą bardziej ?otworzyć? się na klienta. Proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia dostępu do oferowanych usług. Projekt poszerza grono beneficjentów usług rynku pracy, uprawniając poszukujących pracy, w tym zatrudnionych w wieku powyżej 45 roku życia, małżonków rolników objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników, zamierzających podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, a także emigrantów zarobkowych, do korzystania z niektórych z tych usług. Zarazem nowe przepisy uproszczają proces rejestracji i pozyskiwania informacji o osobach poszukujących pracy (mniejszy zakres pozyskiwanych informacji o poszukujących pracy ze względu na brak zobowiązań np. zasiłkowych), tak aby ewentualna rejestracja nie była dla nich uciążliwa i żeby osoby te chętniej niż dotychczas korzystały z pomocy urzędów pracy. Zmiany w ustawie przewidują także większe wsparcie w zakresie finansowania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług (np. koszty badań lekarskich, dojazdów i zakwaterowania), co z pewnością zwiększy poziom korzystania z nich. Proponowane zmiany rozszerzają zakres pomocy urzędu pracy skierowanej do pracodawców, świadczonej w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Usługa ta będzie obejmować również pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Ponadto na podstawie nowych przepisów z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej będą mogli korzystać także jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia. Większemu uelastycznieniu form pomocy oferowanej przez urzędy pracy służyć będą także programy specjalne. Projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające wyodrębnianie i aktywizację bezrobotnych potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy. Do takich bezrobotnych będą mogły być adresowane specjalne programy pomocy. Uczestnicy programu oraz zakres działań aktywizacyjnych będzie określany na poziomie powiatu. Umożliwi to samorządom powiatowym większą elastyczność w podejmowaniu działań i zwiększy możliwość ich wpływu na sytuację na lokalnym rynku pracy, a także zwiększy ich odpowiedzialność w tym zakresie. Programy te mogą być realizowane zarówno bezpośrednio przez urzędy pracy, jak również ich realizacja może być zlecana innym podmiotom. Udostępnianie usług rynku pracy to także wykonywanie ich przez inne podmioty niż urzędy pracy. Przepisy utrzymują możliwość zlecania usług rynku pracy podmiotom innym niż urzędy pracy. Przewiduje się zmiany zlecania instrumentów rynku pracy jednolicie z zasadami wprowadzanymi przez projektowaną zmianę ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Rozwiązaniem poszerzającym dostęp do usług rynku pracy jest także ułatwienie działania agencji zatrudnienia, w tym agencji zatrudnienia z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą liberalizacji przepisów w zakresie działania podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia oraz uproszczenia procedury wpisu do rejestru tych agencji. 4

Po trzecie, projekt zakłada znaczne preferencje dla realizowania procesów kształcenia ustawicznego czy szerzej ? inwestowania w kapitał ludzki.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.