Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 47 z 118

Tym samym umożliwi realizację istotnych celów zawartych w dokumentach programowych dotyczących europejskiej polityki zatrudnienia i uczenia się przez całe życie. Przepisy przewidują większą atrakcyjność uczestnictwa w szkoleniach, a zarazem ich większą dostępność dla zainteresowanych osób. Przepisy wprowadzają także możliwość wydatkowania większych niż dotąd kwot ze środków Funduszu Pracy na działania o charakterze edukacyjnym. Z jednej strony wynika to z konieczności kupowania droższych usług szkoleniowych, ponieważ preferowane będą dłuższe i lepsze jakościowo szkolenia, z drugiej zaś strony wynika to z konieczności uwzględnienia rosnących cen rynkowych tego typu usług. Podniesienie limitów wydatków przeznaczanych na szkolenia nie zwalnia jednak starostów wydatkujących środki Funduszu Pracy z przestrzegania dyscypliny finansowej w tym zakresie. Zliberalizowano znacznie warunki korzystania z funduszu szkoleniowego, który jest warunkiem uzyskania przez pracodawcę środków publicznych w refinansowaniu kosztów szkolenia pracowników. Projekt wprowadza także nowy instrument rynku pracy, jakim jest przygotowanie zawodowe dorosłych. Dzięki temu rozwiązaniu stworzona została możliwość uzyskiwania przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji zawodowych, poświadczonych świadectwem uzyskania tytułu zawodowego, świadectwem czeladniczym lub zaświadczeniem instytucji szkoleniowej, po ukończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowanych w oparciu o umowy zawierane między urzędami pracy a pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi. Po czwarte, projekt wprowadza pewne zmiany w zakresie gospodarowania głównym czynnikiem wsparcia osób bezrobotnych, jakim jest Fundusz Pracy. Zasadnicza zmiana to modyfikacja systemu wypłat zasiłków dla bezrobotnych. Przesłankami tych rozwiązań są dobra sytuacja Funduszu Pracy, a także mała liczba osób pobierających zasiłek (ok. 15 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiada to uprawnienie). Kwota zasiłku dla bezrobotnych zostaje podniesiona (zmniejszenie różnicy między zasiłkiem dla bezrobotnych a minimalnym wynagrodzeniem za pracę) przy wprowadzeniu zasady degresywności wypłat (100 % zasiłku w pierwszej fazie pozostawania w bezrobociu i po trzech miesiącach zmniejszanie jego wysokości). Rozwiązanie to z jednej strony racjonalizuje wydatki ponoszone ze środków Funduszu Pracy na tzw. pasywne formy wsparcia, z drugiej zaś strony ma zachęcić bezrobotnych raczej do poszukiwania pracy i bycia aktywnymi, niż pozostawania w stanie nieaktywności zawodowej. Kolejne zmiany dotyczą zasad udzielania wsparcia finansowego urzędom pracy, zasad zapewniających efektywniejsze gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także kwestie porządkowe i techniczne związane z koniecznością zwiększenia przejrzystości i jednolitości aktu prawnego.

I. Rozwiązania szczegółowe proponowane w projekcie: W art. 1 wprowadzono następujące zmiany: ? w ust. 2 uzupełniono cele, jakie przyświecają zadaniom państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, o zwiększanie mobilności na rynku pracy. Strategia Lizbońska oraz Europejska Strategia Zatrudnienia identyfikuje bowiem mobilność geograficzną i zawodową 5

jako ważny czynnik przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia oraz podwyższenia adaptacyjności siły roboczej na terenie Unii Europejskiej w świetle szybko zmieniających się rynków pracy, ? w ust. 3 pkt 4 i 5 zmodyfikowano krąg osób, których dotyczy ustawa. W stosunku do stanu obecnego zachodzi konieczność objęcia w pkt 4 zakresem regulacji osób przebywających na podstawie tzw. wiz proceduralnych w związku z postępowaniem o przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub udzielenia zezwolenia na osiedlenie lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego WE. W pkt 5 zmiana wiąże się z objęciem przepisami ustawy wszystkich cudzoziemców wykonujących lub zamierzających wykonywać pracę w Polsce, niezależnie od tego, czy potrzebują lub, czy już otrzymali zezwolenie na pracę.

W art. 2 w ust. 1 wprowadzono zmiany będące konsekwencją zmian w projekcie ustawy lub doprecyzowujące istniejące definicje. Na przykład: ? uchylono definicję bezrobotnego bez doświadczenia zawodowego ? wprowadzono natomiast definicję ?doświadczenia zawodowego?, z uwagi na to, iż określenie ?doświadczenie zawodowe? występuje nie tylko przy wyróżnianiu grup bezrobotnych, ale także w definicji ?odpowiedniej pracy?; ponadto do doświadczenia zawodowego zaliczony został okres prowadzenia działalności gospodarczej, ? zmodyfikowano definicję ?Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES)? oraz uchylono definicję ?usług EURES?, w związku z połączeniem pośrednictwa pracy z usługami EURES, ? uchylono definicję ?dodatku szkoleniowego? w związku z wprowadzeniem stypendium, które zastępuje dodatek szkoleniowy; stypendium zapewnia wyższe wsparcie, w zależności od formy aktywizacji i grupy adresatów kształtuje się na poziomie 100 ? 120 % zasiłku, ? w definicji ?nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy zarobkowej? uchylono część odnoszącą się do wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, z uwagi na to, iż jej treść pokrywa się z definicją ?nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca?, ? zmieniono definicję ?nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca?, obejmując przypadki nielegalnego pobytu (brak ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce), jak również wykonywanie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, a także na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i, lub bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.