Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 48 z 118

6

? wprowadzono również pojęcie ?minimalnego wynagrodzenia za pracę?, rozumianego jako kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującego za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ogłaszaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), co wyeliminuje rozbieżności interpretacyjne, ? wprowadzono definicję ?podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca?, eliminując tym samym nieporozumienia związane z używaniem kategorii ?pracodawcy? m.in. do podmiotów powiązanych umowami cywilnoprawnymi, ? uporządkowano pojęcia ?odpowiednia praca?, ?poszukujący pracy?, ?pożyczka szkoleniowa? i ?koszty szkolenia?, ? wprowadzono definicję ?oferty pracy?, która została określona jako zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Poza uporządkowaniem stosowanych pojęć, wprowadzenie definicji skutkuje rozszerzeniem dotychczasowych wymagań stawianych pracodawcy w związku ze zgłaszanym wolnym miejscem zatrudnienia także na takie propozycje pracy, które są inną pracą zarobkową w rozumieniu ustawy. Tak sformułowana definicja zabezpiecza kandydatów do pracy przed naruszaniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i możliwością dyskryminacji ze strony pracodawcy, ? wprowadzono pojęcie ?programu specjalnego?, ze względu na sygnalizowany przez urzędy pracy brak możliwości pełnego dostosowania ustawowych instrumentów i usług rynku pracy do uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Ideą programu specjalnego jest nie tylko funkcja wspierająca i ułatwiająca znalezienie zatrudnienia, ale również funkcja prewencyjna, która ma ułatwić pracownikom zagrożonym zwolnieniem utrzymanie dotychczasowego miejsca pracy. Planowanym bezpośrednim skutkiem jest zwiększenie poziomu i jakości aktywizacji zawodowej osób, do których będą skierowane programy specjalne, a pośrednio zmniejszenie stopy bezrobocia w powiatach, ? wprowadzono pojęcie projektu pilotażowego, czyli przedsięwzięcia polegającego na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom. Celem takich przedsięwzięć będzie sprawdzenie w warunkach rzeczywistych różnych rozwiązań związanych ze specyfiką określonego rynku pracy przed przygotowaniem rozwiązań o zasięgu ogólnokrajowym lub o charakterze systemowym. Projekty pilotażowe będą mogły być realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami rynku pracy. Inicjatywy dotyczące takich projektów będą mogły pochodzić z poziomu krajowego, wojewódzkiego lub powiatowego, natomiast zgodę na uruchomienie takiego projektu będzie wyrażał minister właściwy do spraw pracy. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać efekty doświadczeń w kreowaniu nowych lub doskonaleniu obowiązujących rozwiązań prawnych, a biorąc pod uwagę eksperymentalny charakter projektów pilotażowych ? 7

jednocześnie kształtować liczbę i zakres takich przedsięwzięć i eliminować powtarzające się działania. Realizacja takich projektów zwiększy możliwości rozwoju publicznych służb zatrudnienia i oferowanej przez nie pomocy oraz zainteresowanie tych podmiotów doskonaleniem realizowanych działań w związku z możliwością uzyskania dodatkowych środków finansowych pozostających w dyspozycji ministra. Korzystając z tej regulacji minister właściwy do spraw pracy będzie mógł zainicjować lub sprawdzić w praktyce różne rozwiązania związane z zapewnieniem pomocy aktualnym i potencjalnym klientom publicznych służb zatrudnienia. W ramach projektu pilotażowego możliwe byłoby uruchomienie świadczenia usług rynku pracy na odległość. Usługi te mogłyby mieć zasięg ogólnokrajowy czy międzynarodowy. Taka inicjatywa umożliwiałaby zapewnienie jednolitej pomocy informacyjnej i jej udzielanie bez konieczności wizyty w siedzibie wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy (np. tzw. call center), a pomoc taka mogłaby być adresowana do osób przebywających w kraju lub poza terytorium Polski i zainteresowanych np. powrotem z emigracji. Wraz z definicją ?projektu pilotażowego? są wprowadzane odpowiednie zmiany uzupełniające zadania organów zatrudnienia w tym zakresie ? w art. 4, 8 i 9 oraz zmiany dotyczące finansowania takich projektów ? w art. 108 i 109, ? zmieniono definicję ?przyczyn dotyczących zakładu pracy? przez dodanie w tej kategorii również rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.