Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 49 z 118

Proponowana zmiana została podyktowana stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który postulował taką zmianę. Osoby, wobec których pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych np. przez dłuższy okres nie wypłaca wynagrodzenia i z tego powodu są zmuszone rozwiązać stosunek pracy, nie powinny być traktowane gorzej niż osoby, z którymi pracodawca rozwiązuje umowy o pracę za wypowiedzeniem z uwagi na przyczyny leżące po stronie zakładu pracy, ? wprowadzono definicję nowej formy kształcenia ustawicznego, jaką będzie ?przygotowanie zawodowe dorosłych?, które składa się z ?praktycznej nauki zawodu dorosłych? (pkt 27a) i ?przyuczenia do pracy dorosłych? (pkt 29b) i zastępuje dotychczasowe ?przygotowanie zawodowe w miejscu pracy?; ta forma uatrakcyjni ofertę instrumentów rynku pracy i poszerzy krąg aktywizowanych osób, ? wprowadzono do ustawy pojęcie ?specyficznych elementów wspierających zatrudnienie?, które będą stanowić część programu specjalnego, co umożliwi bardziej zindywidualizowane podejście do klientów urzędów pracy, ? wprowadzono definicję ?zezwolenia na pracę? w związku z rezygnacją z pierwszego etapu procedury uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca kończącego się wydaniem przyrzeczenia. W art. 2 w ust. 3 do aktualnego zakresu tego przepisu dodano ?koszty badań psychologicznych?, których wykonanie jest niezbędne w przypadku niektórych zawodów oraz dodano możliwość finansowania z Funduszu Pracy badań przed skierowaniem na 8

szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych, aby zapobiec błędom w doborze kandydatów do tych form aktywizacji. W art. 3 przyjęto odmienną od dotychczasowej formułę Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Większa rola w jego tworzeniu przypadnie ministrom opracowującym strategie zawierające elementy odnoszące się do kwestii związanych z zatrudnieniem. Przewiduje się, iż Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia ma stanowić operacjonalizację strategii realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz innych ministrów i zgłoszonych do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w części dotyczącej zatrudnienia.

W art. 4: ? w ust. 1 ? doprecyzowano zadania ministra właściwego do spraw pracy w zakresie realizacji zadań na rzecz rynku pracy, ? w ust. 2 ? zmieniono treść upoważnienia w celu uniknięcia konieczności zmiany treści rozporządzenia w wyniku zmian opisu minimalnych wymagań spowodowanych potrzebą dostosowania wymagań do zmienionych aktów prawnych niebędących w gestii ministra właściwego do spraw pracy, ze względu na czasochłonną (trwającą co najmniej 3 miesiące) procedurę notyfikacji aktów prawnych w krajach Unii Europejskiej, której podlega będące wynikiem powyższej delegacji ustawowej, rozporządzenie. Objęto zakresem powyższego upoważnienia regulacje w zakresie informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia (pkt 3 upoważnienia), ? w ust. 4 i 5 ? stworzono podstawę do utworzenia przez ministra właściwego do spraw pracy centralnego rejestru danych, który będzie wykorzystywany przez publiczne służby zatrudnienia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne podmioty.

W art. 6 w ust. 4 w celu określenia instytucji rynku pracy, jakimi są agencje zatrudnienia, wprowadzono pojęcie ?podmiotu, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia?, rozszerzając tym samym zakres podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia na niepubliczne, publiczne oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

W art. 8 doprecyzowano zadania samorządu województwa, w tym przede wszystkim: ? w ust. 1 uchylono pkt 5 i pkt 6 lit. a, co jest konsekwencją uchylenia rozdziału 13 dotyczącego projektów lokalnych i programów regionalnych, ? w ust. 1 dodano pkt 6a i 6b wskazujące na odpowiedzialność samorządu województwa za koordynację w regionie realizacji programów finansowanych ze 9

środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy oraz za inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych, ? w ust. 1 zmieniono pkt 9 ? zmodyfikowano zadania samorządu województwa i powiatu z zakresu udziału w sieci EURES (art. 8 ust. 1 pkt 9 oraz art. 9 ust. 1 pkt 16), w związku z połączeniem pośrednictwa pracy z usługami EURES, ? w ust. 1 zmieniono pkt 13 doprecyzowując i systematyzując zadania samorządu województwa w obszarze współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia (dodano m. in. badanie popytu na kwalifikacje, wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy, prowadzenie badań efektywności działań powiatowych urzędów pracy, popularyzację idei uczenia się przez całe życie); ponadto rozszerzono pkt 16 (dodając m.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.