Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 50 z 118

in. współdziałanie wojewódzkich urzędów pracy ze szkołami i szkołami wyższymi); wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom sformułowanym przez ekspertów i Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie badań realizacji szkoleń przez urzędy pracy oraz zaleceniom Komisji Europejskiej, ? w ust. 1 w pkt 18 stworzono podstawę prawną do współpracy samorządu województwa z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych dotyczących rynku pracy, ? w ust. 1 w pkt 19 stworzono odrębną podstawę prawną do realizacji przez samorząd województwa działań o charakterze informacyjnym prowadzonych dotychczas na podstawie przepisów dotyczących obecnych zadań, ? w ust. 1a i 1b określono sposób uruchamiania i realizacji projektów pilotażowych przez samorząd województwa oraz możliwość dofinansowania tych projektów przez ministra właściwego do spraw pracy, ? w ust. 8 uchyla się pkt 4, czyli wyłącza się z zadań centrum informacji i planowania kariery zawodowej współpracę w zakresie świadczenia usług EURES, co jest konsekwencją połączenia pośrednictwa pracy z usługami EURES. W art. 9 doprecyzowano zadania samorządu powiatu, w tym przede wszystkim w ust. 1 w pkt 21 i 24 ? wprowadzono nowe zadania polegające na organizacji i realizacji programów specjalnych i projektów pilotażowych. W art. 9b: ? w ust. 1 ? wprowadzono obowiązek wyodrębnienia w ramach powiatowego urzędu pracy centrum aktywizacji zawodowej (CAZ), w którym będą prowadzone działania aktywizujące bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem wyodrębnienia CAZ jest większe niż dotychczas ukierunkowanie działalności urzędów pracy na realizację podstawowych usług rynku pracy i wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi. Wyodrębnienie CAZ pozostaje w bezpośrednim związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowych usług rynku pracy i ma ułatwić świadczenie tych usług zgodnie ze standardami usług rynku pracy, określanymi w drodze 10

rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy. Wyodrębnienie CAZ ma również ułatwić urzędom pracy koncentrację na potrzebach coraz trudniejszych klientów oraz podejmowanie bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących na ich rzecz. Jednocześnie rozwiązanie to ma ułatwić poprawę wizerunku urzędu pracy, który w szerokiej opinii publicznej nie jest identyfikowany jako instytucja, która jest zdolna zaspokoić bardziej złożone potrzeby swoich klientów, tj. bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, ? w ust. 2 ? umożliwiono utworzenie przez powiat w gminie lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu udzielania informacji o pomocy wynikającej z ustawy oraz o rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Punkty takie będą mogły powstawać w ramach powiatowych urzędów pracy w porozumieniu z samorządem gminnym. Zgodnie z przepisami art. 9b ust. 1 i 2, CAZ oraz lokalny punkt informacyjno-konsultacyjny (LPIK), nie będą samodzielnymi podmiotami, niezależnymi od właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy. CAZ-y i LPIK-i będą prowadzić działania, za których realizację, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jest odpowiedzialny ustawowo zdefiniowany organ zatrudnienia. W związku z tym przepisy art. 9b nie przewidują odrębnego i trwałego finansowania ze środków Funduszu Pracy tych placówek na innych niż dotychczas zasadach. W przepisach noweli przewidziano natomiast zachęty do ich tworzenia, tj. okresową możliwość dofinansowania tych przedsięwzięć ze środków z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy dla tych samorządów, które zaangażują się w tworzenie CAZ-ów i LPIK-ów w określonym terminie. Zachęty te powinny zmobilizować samorządy powiatowe do szybszego wyodrębniania CAZ-ów oraz zainspirować do tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych. W art. 9c: ? w ust. 1 określono reguły dotyczące uruchamiania projektów pilotażowych przez starostów, warunkując realizację tych projektów uzyskaniem zgody ministra właściwego do spraw pracy. W związku z tym, iż umożliwiono realizację projektów pilotażowych na każdym z poziomów organizacji publicznych służb zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzone rozwiązanie umożliwia ministrowi właściwemu do spraw pracy sprawowanie funkcji koordynacyjnych w zakresie projektów pilotażowych, ułatwia przepływ informacji o podejmowanych działaniach innowacyjnych i zapewnia możliwość wykorzystania dorobku projektów pilotażowych w przygotowywaniu rozwiązań systemowych, ? w ust. 2 wraz z wprowadzeniem projektów pilotażowych uregulowano możliwość ich dofinansowania ze środków z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, tworząc tym samym instrument wsparcia samorządów powiatów w podejmowaniu działań innowacyjnych w ramach projektów pilotażowych.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.