Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 51 z 118

11

W art. 10 ? doprecyzowano zadania wojewody, przede wszystkim wynikające ze sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań przez samorządy powiatu i województwa. Uwzględniono sytuację zlecenia przez urzędy pracy zadań i usług rynku pracy. Ponadto, wprowadzono wytyczne dla wojewody, według których ustala on kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Proponowane przepisy ust. 3 ? 6: ? wzmacniają rolę partnerów społecznych w kształtowaniu regionalnej polityki poprzez opiniowanie kryteriów, ? dają wojewodzie możliwość kształtowania obowiązków pracodawcy ubiegającego się o zezwolenie na pracę cudzoziemca, w oparciu o wiedzę na temat potrzeb lokalnego rynku pracy ? w szczególności w zakresie nadwyżek kwalifikacyjnych wśród dostępnych bezrobotnych, ? uprawniają wojewodę do określenia w kryteriach okresu, na jaki są wydawane decyzje dotyczące cudzoziemców, krótszego niż wnioskowany w zależności od wcześniejszych okresów pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, charakteru lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz znaczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca dla gospodarki, co pozwoli na wzmocnienie, w uzasadnionych przypadkach, kontroli dokonywanej przy przedłużeniu zezwoleń w stosunku do podmiotów zatrudniających cudzoziemców przybywających bezpośrednio z zagranicy i nieposiadających wiedzy na temat funkcjonowania polskiego społeczeństwa i rynku pracy, tym samym podatnych na potencjalne patologie.

W art. 12 w ust. 5 w pkt 1 zmodyfikowano zadania Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, dodając do tych zadań pośrednictwo pracy z wyłączeniem działań przewidzianych dla sieci EURES z uwagi na fakt, iż do prowadzenia działań EURES są uprawnione określone podmioty ? zgodnie z przepisami unijnymi ? do których Ochotnicze Hufce Pracy nie należą. Wyłączenie pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES dotyczy również agencji zatrudnienia (art. 18b). Zmieniono przepisy rozdziału 6 ?Agencje zatrudnienia?. Propozycje przepisów dotyczących agencji zatrudnienia są głównie wynikiem: ? liberalizacji przepisów dotyczących działania podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia, w tym agencji zatrudnienia z państw członkowskich Unii Europejskiej, ? wprowadzenia większej ochrony i bezpieczeństwa osób będących klientami agencji zatrudnienia, ? uproszczenia procedury wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Wprowadzono następujące propozycje zmian: ? zniesiono wymóg uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej świadczących usługi agencji zatrudnienia na 12

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystających ze swobody świadczenia usług (dotychczas przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mogli funkcjonować bez wpisu do rejestru agencji zatrudnienia jedynie przez okres 3 miesięcy), ? wprowadzono obowiązek zawiadomienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej marszałka województwa o zamiarze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług z zakresu agencji zatrudnienia. Obowiązek ten ma na celu ochronę interesów osób korzystających z usług tego przedsiębiorcy, ? zrezygnowano ze wstępnego zezwolenia wydawanego na okres roku, tj. certyfikatu wstępnego potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, ? umożliwiono składanie wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia w formie elektronicznej. Ponadto projekt regulacji przewiduje: ? wprowadzenie jednego dokumentu ? certyfikatu ? potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia i uprawniającego do świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia (obecnie jest wydawany certyfikat oddzielnie na każdą usługę świadczoną przez agencję zatrudnienia), ? wprowadzenie wyrazistego podziału warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia na takie, za naruszenie których marszałek wykreśla podmiot z rejestru agencji zatrudnienia oraz na takie, kiedy wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia nastąpi dopiero wówczas, gdy agencja zatrudnienia nie usunie w wyznaczonym przez marszałka terminie naruszeń tych warunków, ? wprowadzenie opłat za wydanie certyfikatu, tj. dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia, w wysokości 200 zł; opłaty te będą przekazywane do budżetu samorządu województwa, a nie jak dotychczas do dysponenta Funduszu Pracy, ? wprowadzenie jednorodnej opłaty w miejsce dwóch opłat pobieranych dotychczas od wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz od certyfikatu o wpisie do tego rejestru, ? zniesienie obowiązku zwrotu przez agencję zatrudnienia certyfikatów po wykreśleniu jej z rejestru agencji zatrudnienia oraz sankcji z tego tytułu, ? wprowadzenie kary grzywny nie niższej niż 4 000 zł nakładanej na osobę prowadzącą agencję zatrudnienia i niewywiązującą się z obowiązku zawierania z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy (ochrona osób korzystających z usług agencji zatrudnienia),

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.