Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 52 z 118

13

? umożliwienie marszałkowi województwa dokonania wezwania podmiotu do dostarczenia dokumentów poświadczających spełnienie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia przed dokonaniem wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz umożliwienie przeprowadzenia przez marszałka województwa kontroli następczej w agencjach zatrudnienia, ? wprowadzenie zmian nieograniczających działalności agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy za granicą jedynie do obywateli polskich lecz umożliwienie świadczenia tej usługi również dla cudzoziemców, ? zmiany porządkowe, w tym kompleksowe umiejscowienie przepisów dotyczących agencji zatrudnienia w rozdziale 6 ustawy. W art. 20: ? uchylono ust. 2 dotyczący uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych przez instytucję posiadającą akredytację kuratora oświaty na jej wniosek w sposób ?automatyczny?, albowiem instytucje akredytowane także muszą spełnić wymogi formalne, a tylko ich niespełnianie stanowi podstawę do odmowy wpisu, ? w ust. 3 w pkt 6 przepis zachęcający instytucje szkoleniowe do udzielania uczestnikom szkoleń i absolwentom pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, zastąpiono bardziej precyzyjnym sformułowaniem dopuszczającym nieodpłatne informowanie o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje, ? w ust. 4 wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z wydawania instytucjom szkoleniowym zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej na rzecz pisemnego zawiadamiania tej instytucji o dokonanym wpisie, co uprości procedurę biurokratyczną. W art. 22: ? wprowadzono nową kompetencję dla wojewódzkich rad zatrudnienia: opiniowanie wojewódzkich kryteriów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zadanie to wzmocni rolę partnerów społecznych w obszarze wymagającym szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania regionalnego rynku pracy, co jest szczególnie istotne w związku z uwzględnieniem w kryteriach listy zawodów lub rodzajów pracy, w których ze względu na dużą nadwyżkę bezrobotnych lub potencjalnych pracowników lokalnych wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca będzie uzależnione od niepowodzenia w poszukiwaniu pracownika lokalnego, ? wprowadzono nową kompetencję powiatowych rad zatrudnienia w zakresie opiniowania programów specjalnych. Przekazanie tej kompetencji powiatowym radom zatrudnienia ma na celu realizację idei społecznej kontroli nad alokacją środków publicznych, a także idei współdziałania z partnerami społecznymi. Celem wprowadzonego przepisu jest społeczne usankcjonowanie i wsparcie zamierzeń starosty. Planowanym skutkiem jest oddziaływanie na optymalny dobór uczestników 14

programów, form ich aktywizacji oraz oddziaływanie na racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

W art. 33: ? w ust. 3 zmiana polega na przeniesieniu akcentu z ?potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy? powszechnie postrzeganego jako stawiennictwo w urzędzie pracy głównie w celu zapewnienia dostępu do różnego rodzaju świadczeń, na obowiązek zgłaszania się w celu korzystania z różnej, przewidzianej ustawą pomocy związanej z podjęciem pracy lub aktywizacją osoby zarejestrowanej. Przepis jednoznacznie określa czego osoba bezrobotna może oczekiwać stawiając się w urzędzie. Tak sformułowany przepis nakłada również na urząd pracy obowiązek dobrej organizacji własnej pracy i w konsekwencji w większym niż dotychczas zakresie udzielania pomocy w znalezieniu pracy, także dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Zmieniono częstotliwość obowiązkowego stawiennictwa do urzędu pracy dłużników alimentacyjnych z 10 dni na 90 dni. Zmiana ta ma spowodować efektywne doprowadzenie do zatrudnienia w miejsce zmuszania do obowiązkowego stawiennictwa co 10 dni w powiatowym urzędzie pracy, ? w ust. 4 w pkt 2a zmiana polega na doprecyzowaniu, z jakim momentem następuje utrata statusu bezrobotnego w przypadku otrzymania jednorazowo środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, tj. z dniem następnym po dniu otrzymania tych środków, ? w ust. 4 w pkt 3 wprowadzono rozwiązanie uzależniające okres, na który bezrobotny zostaje pozbawiony posiadanego statusu (120, 180 lub 270 dni) od okoliczności, który raz bezrobotny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Konsekwencją zmiany brzmienia pkt 3 jest uchylenie pkt

5. Dodatkowo doprecyzowano, iż sankcja w postaci pozbawienia statusu bezrobotnego obejmuje również takie przypadki, w których bezrobotny po skierowaniu na daną formę aktywizacji w ogóle jej nie podjął, np.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.