Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 53 z 118

nie stawił się na staż. Postulowane rozwiązania mają na celu większe zdopingowanie bezrobotnych do aktywnej postawy w urzędzie pracy oraz do współpracy z urzędem pracy w celu aktywizacji zawodowej. Wprowadzono również uregulowanie, iż statusu bezrobotnego są pozbawiane osoby, które pozostają niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie niekorzystnej praktyki przebywania przez bezrobotnych na długotrwałych, często fikcyjnych zwolnieniach lekarskich w celu uwolnienia się od przyjmowania propozycji aktywizacyjnych urzędu pracy. W niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, iż bezrobotny dostarcza zaświadczenie, z którego wynika, iż przez najbliższe 2 ? 3 lata będzie odbywał leczenie i tym samym jest niezdolny do pracy. Przebywanie takich osób w rejestrach bezrobotnych jest bezprzedmiotowe, gdyż takim 15

osobom urząd nie może przedstawiać żadnych propozycji aktywizacji. Napływające z powiatowych urzędów pracy sygnały wskazują, iż praktyka przedstawiania długotrwałych lub następujących po sobie kolejno wielu zwolnień lekarskich wzrasta w zatrważającym tempie i uniemożliwia urzędom pracy jakąkolwiek możliwość współpracy z takimi osobami. Kategoria ta, którą można opisać jako ?non-stop niezdolni do pracy z założenia? stale rośnie, a osoby takie nie są zainteresowane jakąkolwiek aktywizacją. ? w ust. 4a i 4b wprowadzono zmiany regulujące zasady współpracy między osobą poszukującą pracy i urzędem pracy. Celem tej regulacji jest doprecyzowanie obowiązków osób, które będą mogły korzystać z szerszego niż dotychczas zakresu pomocy urzędów pracy. Nowe przepisy zobowiązują jednocześnie te osoby do przestrzegania reguł, ustalonych wspólnie z urzędem i wprowadzają konsekwencje za niewywiązywanie się ze wspólnie ustalonych zobowiązań, podobnie jak w przypadku bezrobotnych. Przepisy określają katalog sytuacji, w których poszukujący pracy jest pozbawiany posiadanego statusu i okres, na jaki to pozbawienie następuje, ? w ust. 6 ? 9 wprowadzono uregulowania, które ukierunkowują powiatowe urzędy pracy na stosowanie dokumentów elektronicznych jako podstawowej formy dokumentacji, zamiast dotychczas powszechnego posługiwania się w działalności urzędu dokumentacją papierową. Uporządkowano także reguły udostępniania informacji znajdujących się w rejestrach prowadzonych przez urzędy pracy innym podmiotom publicznym czy niepublicznym, którym informacje o osobie zarejestrowanej i jej aktywności, a także pomocy udzielanej przez urząd pracy są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy lub odrębnych obowiązujących przepisów. Intencją proponowanych zmian jest przede wszystkim usprawnienie współpracy i wymiany informacji między urzędami pracy i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, obniżenie kosztów wymiany informacji dzięki stosowaniu systemów teleinformatycznych oraz odciążenie osób korzystających z pomocy różnych podmiotów od obowiązku przekazywania informacji będących w posiadaniu innej instytucji i ponoszenia w związku z tym kosztów i straty czasu. W związku z tym, że zapotrzebowanie na informacje posiadane przez urzędy pracy dotyczyć będzie także innych podmiotów realizujących np. zadania w ramach programów współfinansowanych ze środków publicznych, w celu zabezpieczenia tych potrzeb i optymalizacji ewentualnych kosztów i obciążeń po stronie podmiotu i osoby korzystającej z pomocy, projekt przewiduje przepisy o charakterze ogólnym oraz upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia szczegółów dotyczących realizacji tego zadania.

W art. 34 uporządkowano działania urzędu pracy podejmowane w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy i wprowadzono w pkt 1 i 2 tego artykułu pełne nazewnictwo stosowane w takiej sytuacji, tj. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W art. 34 w pkt 3 uwzględniono nową formę aktywizacji zawodowej ? ?przygotowanie zawodowe dorosłych? i dodano staże jako formę aktywizacji; ponadto usunięto wypłacanie dodatku szkoleniowego ? zastąpiło go stypendium ? konsekwencja zmiany w art. 2 ust. 1 pkt 35 oraz art. 41 i art. 53a. 16

W dodawanym art. 34a dookreślono reguły realizacji zindywidualizowanej pomocy urzędu pracy wobec bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach indywidualnego planu działania. Przepisy tego artykułu wprowadzają możliwość tworzenia indywidualnego planu działania dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy i precyzują niezbędne minimum, jakie taki plan powinien zawierać.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.