Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 54 z 118

Jednocześnie nowe przepisy nakładają obowiązek przygotowywania takiego planu w sytuacji nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze prowadzonym przez powiatowy urząd pracy przez okres co najmniej 180 dni i zakończenia jego przygotowywania przed upływem 210 dni od daty rejestracji. W odpowiednich przepisach przejściowych doprecyzowano również sposób obliczania ww. okresu dla osób zarejestrowanych przed wejściem w życie nowelizacji.

W art. 35 połączono usługi EURES z pośrednictwem pracy z uwagi na fakt, iż usługi te w większości polegały na pośrednictwie pracy o charakterze międzynarodowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Konsekwencją tego połączenia jest uchylenie pkt 2 w art. 35 ust. 1 i uchylenie art. 37 oraz wprowadzenie dookreślenia, iż pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie przede wszystkim państw członkowskich Unii Europejskiej jest realizowane przez sieć EURES.

W art. 36 uchylono dotychczasowy ust. 5, 6 i 7 i tym samym zniesiono nałożone na pracodawcę obowiązki: informowania urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia, uzyskiwania od kandydatów do pracy oświadczeń o pozostawaniu w rejestrach urzędów pracy oraz powiadamiania urzędu pracy o zatrudnieniu bezrobotnego. Propozycja wprowadzenia zmian w zakresie obowiązków pracodawców jest skutkiem uwag, nadesłanych przez Komisję Nadzwyczajną ?Przyjazne Państwo? do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Podobna opinia w tej kwestii została przedstawiona przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Nieprzestrzeganie przepisu art. 36 ust. 5 nie skutkowało żadnymi konsekwencjami, co powodowało, że w praktyce przepis ten nie był wykonywany przez pracodawców i nie wpływał na wzrastanie liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy. Jednocześnie literalne stosowanie tego przepisu prowadziło do sytuacji, w których nawet pracodawcy niezainteresowani jakąkolwiek pomocą urzędu pracy byli zobowiązani do zgłaszania ww. informacji do urzędu pracy. Przepis art. 36 ust. 6 nakładał również dodatkowe obowiązki na każdego pracodawcę, który był obowiązany do pozyskiwania i przechowywania w aktach osobowych oświadczeń o niepozostawaniu w rejestrze powiatowego urzędu pracy, od wszystkich pracowników, niezależnie od faktu czy byli oni wcześniej zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy czy nie. W powszechnym odczuciu wymaganie przedkładania oświadczenia, jak i jego przechowywania w aktach osobowych jest postrzegane jako niepotrzebne i generujące dodatkowe koszty. Jednocześnie w art. 36 w ust. 5a ? 5e wprowadzono regulacje porządkujące zasady współpracy urzędów pracy z pracodawcami w ramach pośrednictwa pracy i reguły postępowania z ofertami pracy zgłaszanymi przez pracodawców do wybranego przez siebie urzędu pracy. Celem nowych przepisów jest stworzenie czytelnych relacji między urzędem pracy oraz pracodawcą, oczekującym pomocy w pozyskaniu pracowników spełniających określone przez niego oczekiwania. W nowych przepisach doprecyzowano, który urząd pracy jest odpowiedzialny za realizację oferty pracy przyjmowanej od pracodawcy, a także prawo pracodawcy do ograniczania zakresu informacji udostępnianych przez urzędy pracy osobom zainteresowanym podjęciem pracy. Ww. zmianom towarzyszy wprowadzenie definicji oferty pracy. Jednocześnie w celu zabezpieczenia praw osób starających się o pracę jednoznacznie 17

określono reguły, na podstawie których urząd pracy nie może przyjąć od pracodawcy takich ofert pracy, które mogą skutkować naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i ewentualną dyskryminacją kandydatów do pracy lub możliwością naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę. W art. 38 w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 4a i 4b rozszerzono działania urzędu pracy, skierowane do pracodawców i wprowadzono pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników jako nowy zakres pomocy dla tej grupy w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Celem nowego rozwiązania jest ułatwienie pracodawcom podejmowania decyzji związanych z dalszym własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem jego pracowników. Działania w tym zakresie będą świadczone na wniosek pracodawcy, a ich realizatorami będą wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. Jednocześnie zniesiono dotychczasowe ograniczenia wysokości finansowania kosztów badań lekarskich lub psychologicznych, które mogły poprzedzać poradę zawodową ? pozostawiając tym samym decyzje dotyczące konieczności i wysokości ewentualnego finansowania badań samorządowi powiatu.

W dodawanych art. 39a i 39b określono podmioty, które mogą korzystać z usług rynku pracy o ogólnodostępnym charakterze w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.