Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 55 z 118

Celem tych przepisów jest umożliwienie dostępu do wybranych usług szerszej niż dotychczas grupie odbiorców i jednocześnie dopuszczenie możliwości korzystania z tych usług również przez osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. W art. 39c ? wprowadzono przepis rozszerzający możliwość dostępu jednoosobowych przedsiębiorców do wybranych usług rynku pracy. Na podstawie tego przepisu także tacy przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i tym samym nie spełniają wymagań określonych w definicji pracodawcy, będą mogli korzystać z pełnego spektrum pomocy przewidzianej dla pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. W art. 40: ? w ust. 1 rozszerzono adresatów szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy obejmując nimi dodatkowe kategorie osób, co stanowi konsekwencję zmiany art. 43 oraz poprawiono sformułowanie celu usługi, wiążąc ją z zatrudnieniem; ponadto w pkt 2 pozostawiono wyłącznie warunek konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, skreślono dookreślenie tego warunku ?w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy? w celu rozszerzenia dostępności szkoleń, ? dodano przepisy ust. 2a ? 2c doprecyzowujące na czym polega inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń. Uzupełnienie to zapewnia spójność z konwencją opisywania pozostałych usług rynku pracy ? pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

18

? w ust. 3 rozszerzono krąg osób uprawnionych do uzyskania skierowania na szkolenie wskazane przez zainteresowanego na poszukujących pracy, o których mowa w art. 43, obowiązek uprawdopodobnienia zatrudnienia zastąpiono wymogiem uzasadnienia celowości tego szkolenia, zwiększono limit środków Funduszu Pracy na sfinansowanie szkolenia do 300 % przeciętnego wynagrodzenia oraz dodano warunek, iż skierowanie na takie szkolenie można uzyskać nie częściej niż raz w roku. Zmiany mają na celu zachęcenie bezrobotnych i innych osób w trudnej sytuacji na rynku pracy do podnoszenia kwalifikacji i zwiększenie bardzo niskich wskaźników udziału tych grup w kształceniu przez całe życie, ? w ust. 4 doprecyzowano, że szkolenie finansowane z Funduszu Pracy jest organizowane w formie kursu (a nie w innych formach) i wskazano wprost (bez odwoływania się do ust. 1 pkt

1) komu ? osobom bez kwalifikacji ? można dać skierowanie na dłuższe szkolenie ? poprawia to czytelność przepisu. Ponadto dookreślono warunki organizacyjno-czasowe kursu ustalając, że kurs powinien być realizowany według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Powyższe ustalenie ma na celu intensyfikację szkoleń i przeciwdziałanie ?rozciąganiu ich w czasie?, co spowodowałoby skutki finansowe związane z wypłacaniem stypendium za dni faktycznie wolne od nauki.

W art. 41: ? dodano ust. 1a zastrzegający, że osobom pobierającym stypendium nie przysługuje zasiłek (aby nie dublować świadczeń), ? w ust. 3 i 3a określono wysokość stypendium na 100 % zasiłku, oraz przewidziano wyjątki od tej zasady ? w ust. 3a, w którym określono wyższe 120 % stypendium dla grup pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i trudnych do zmotywowania do szkoleń: osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, bez kwalifikacji zawodowych, w wieku 50 lat i powyżej; ponadto ustalono, że pełny wymiar stypendium przysługuje za uczestnictwo w szkoleniu w wymiarze nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, a przy szkoleniach o mniejszej intensywności będzie proporcjonalnie zmniejszane, ? dodano ust. 3b, w którym wyraźnie wskazano, że uczestnik szkolenia, który w trakcie tej formy aktywizacji uzyska zatrudnienie nie ponosi kosztów szkolenia do jego ukończenia ? w celu zachęcenia do poszukiwania zatrudnienia, ? dodano ust. 3c, w którym wskazano, że osoba bezrobotna, która podejmie pracę w trakcie szkolenia ma prawo w okresie zatrudnienia do stypendium w zmniejszonej wysokości ? 20 % zasiłku; jest to zachęta do szukania zatrudnienia i rekompensata za koszty własne ponoszone na szkolenie. W art. 42 w ust. 1 poszerzono dostępność pożyczki szkoleniowej: może ona być udzielona poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 43; zniesiono też warunek wykorzystania pożyczki na szkolenie specjalistyczne.

19

W art. 42a w ust. 1 rozszerzono grupę osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania z Funduszu Pracy studiów podyplomowych na osoby wskazane w art. 43, zniesiono warunek uprawdopodobniania zatrudnienia przez te osoby oraz doprecyzowano, że dofinansowanie może objąć do 100 % kosztów należnych organizatorowi studiów, wprowadzono jednocześnie limit ? nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto dodano: ? ust. 2 wskazujący na konieczność podpisania przez starostę umowy z osobą ubiegającą się o dofinansowanie studiów podyplomowych, ? ust.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.