Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 56 z 118

3 umożliwiający finansowanie z Funduszu Pracy kosztów należnych organizatorowi studiów podyplomowych do ich zakończenia, niezależnie od podjęcia pracy w trakcie ich trwania, ? ust. 4 zobowiązujący uczestnika studiów podyplomowych do zwrotu kosztów poniesionych z Funduszu Pracy w przypadku przerwania studiów z winy uczestnika, ? ust. 5 nakładający na starostę obowiązek wypłacania stypendium osobie bezrobotnej, której zostało przyznane dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w wysokości 20 % zasiłku. Wprowadzone zmiany zwiększą dostępność studiów podyplomowych (wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie) oraz zachęcą osoby otrzymujące wsparcie do godzenia studiów podyplomowych z pracą. W art. 43 wskazano inne osoby, poza bezrobotnymi, uprawnione do skorzystania z usług szkoleniowych finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności rozszerzono krąg dotychczas uprawnionych o osoby pracujące powyżej 45 roku życia oraz uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej, aby ze wsparcia mogły skorzystać osoby niebędące bezrobotnymi, a zagrożone marginalizacją społeczną lub utratą pracy. Wprowadzono też możliwość skorzystania z usług szkoleniowych przez małżonków rolników, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, zamierzających podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. Ubezpieczenie społeczne rolników w pełnym zakresie obejmuje ubezpieczenia: emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Rozwiązanie to ma na celu przyśpieszenie procesów restrukturyzacyjnych i zmniejszenie bezrobocia ukrytego w rolnictwie, przez umożliwienie małżonkom rolników zdobycia nowych kwalifikacji, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w sektorze nierolniczym. W art. 45 zwiększono możliwość finansowania mobilności osób bezrobotnych przez: ? zwrot kosztów przejazdu w miejscu zamieszkania, ? rozszerzenie kręgu uprawnionych do korzystania ze zwrotu kosztów przejazdu na osoby poszukujące pracy. Doprecyzowano ?inny przychód? jako kryterium ograniczające korzystanie z instrumentu, gdyż w przypadku stażu i przygotowania zawodowego jest to stypendium.

20

Z przepisu wykreślono fakultatywne finansowanie kosztów dojazdów i zakwaterowania w przypadku szkoleń odbywanych poza miejscem zamieszkania, gdyż finansowanie tych kosztów w przypadku skierowania uprawnionej osoby na szkolenie jest obowiązkowe w świetle art. 41 ust. 4 ustawy. Ponadto określenie ?przygotowanie zawodowe w miejscu pracy? zastąpiono określeniem ?przygotowanie zawodowe dorosłych?, co stanowi konsekwencję art. 53a. W art. 46 projekt przewiduje przyznawanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach zasady de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji WE Nr 1998/2006. Obecnie ta forma pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest pomocą publiczną na tworzenie miejsc pracy i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji WE Nr 2204/2002. Odejście od zasad wynikających z rozporządzenia 2204/2002, zawierającego szereg wymogów i warunków, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby tę pomoc uzyskać, będzie znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców ? wnioskodawców w pozyskaniu tej pomocy. Projekt przewiduje również, aby wszyscy przedsiębiorcy zatrudniali skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku przy zaangażowaniu środków Funduszu Pracy ? przez okres 24 miesięcy. Obecnie okres ten jest zróżnicowany i wynosi: dla małych i średnich przedsiębiorstw ? 2 lata, zaś dla pozostałych przedsiębiorstw ? 3 lata. Projekt przewiduje też podwyższenie wysokości udzielanej pomocy. Obecnie bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą, a także podmiot tworzący miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą otrzymać z Funduszu Pracy kwotę nie wyższą niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, natomiast bezrobotny podejmujący działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych lub przystępujący do już istniejącej spółdzielni kwotę nie wyższą niż odpowiednio: 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotność na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu. Projekt przewiduje podwyższenie tych kwot, odpowiednio do 6-, 4- i 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie wysokości przyznawanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom tworzącym dodatkowe miejsca pracy dla bezrobotnych umożliwi dalsze zainteresowanie osób bezrobotnych planowanym usamodzielnieniem się gospodarczym w działach wymagających wyższych nakładów kapitałowych dla rozpoczęcia działalności.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.