Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 57 z 118

W art. 49 wprowadzono nową kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, co stanowi konsekwencję zmian w art. 50 ust. 2 oraz zmian w ustawach: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W art. 49a rozszerzono kategorię osób, do których jest kierowane wsparcie urzędów pracy. Wsparcie to ma przejawiać się w formie możliwości objęcia programem specjalnym ? zarówno osób niezatrudnionych, zarejestrowanych jako poszukujący pracy oraz pracujących zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników ? w myśl ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

21

W art. 50 ust. 1 i 2 skreślono ?przygotowanie zawodowe w miejscu pracy? ? funkcję tego instrumentu pełni staż. W ust. 2 wprowadzono zmianę polegającą na obowiązku ścisłej współpracy urzędu pracy z ośrodkiem pomocy społecznej w stosunku do bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na wniosek ośrodka pomocy społecznej powiatowy urząd pracy powinien zawrzeć z tym podmiotem porozumienie, którego celem jest określenie zakresu, terminu i formy pomocy udzielanej bezrobotnemu ? w postaci skierowania do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. W trakcie uczestnictwa w ww. formach pomocy osoby te są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub realizujący kontrakt socjalny zgłaszają te osoby do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają za nie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Art. 52 stanowiący o stypendiach w wysokości 40 % zasiłku dla osób do 25 roku życia skierowanych na szkolenie został uchylony, gdyż w noweli wprowadzono znacznie korzystniejsze zasady pomocy materialnej dla osób skierowanych na szkolenie. W art. 53 uchylono przepis dotyczący przygotowania zawodowego w miejscu pracy ? tę formę zastąpił staż: stworzono możliwość korzystania ze stażu dla wszystkich osób z grupy w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, przy czym wprowadzono regulację pozwalającą oferować dłuższy staż osobom do 25 roku życia. W praktyce przygotowanie zawodowe w miejscu pracy było formą stażu dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tylko krótszą, zatem zrezygnowano z rozróżniania tych form inną nazwą. Ponadto doprecyzowano termin udzielania urlopu za ostatni miesiąc stażu. Wysokość stypendium wypłacanego uczestnikom stażu została określona na poziomie 120 % zasiłku, podobnie jak w przypadku szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych. Poprzednio było to 140 % zasiłku, jednak kwotowo stypendium będzie wyższe niż dotychczas, ze względu na zwiększenie kwoty zasiłku podstawowego.

W art. 53a ? 53m wprowadzono nowy instrument ? ?przygotowanie zawodowe dorosłych?, umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub umiejętności zawodowych, na zasadach zbliżonych do kształcenia młodocianych, dla osób dorosłych, bez nawiązywania stosunku pracy. Zwiększy to uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców. Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawieranej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się, o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Przewidziano dwa warianty tej formy aktywizacji: ?praktyczną naukę zawodu dorosłych?, trwającą od 12 do 18 miesięcy oraz ?przyuczenie do pracy dorosłych?, trwające od 3 do 6 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu musi być opracowany z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu i/lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie, 22

a egzaminy na tytuł zawodowy lub na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie będą organizowane przez kuratoria lub izby rzemieślnicze, w oparciu o istniejące przepisy oświatowe. Program przyuczenia do pracy ma być budowany przede wszystkim z wykorzystaniem krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, dostępnych w bazie danych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, natomiast organizatorami egzaminów będą także (oprócz wskazanych wyżej) instytucje szkoleniowe.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.