Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 58 z 118

Zakłada się, że nabywanie umiejętności praktycznych obejmować będzie co najmniej 80 % czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i będzie realizowane u pracodawcy. Pozostałe 20 % czasu to nauka teorii, która może być prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej. Uczestnicy tej formy aktywizacji będą otrzymywać stypendium ze środków Funduszu Pracy. Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie zawodowe dorosłych, przewiduje się refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, o których mowa w art. 53i (2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby), a także wypłatę premii w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (będzie to kwota iloczynu 400 zł i liczby miesięcy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych). Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ponadto ze środków Funduszu Pracy będą opłacane koszty egzaminów. W przypadku obu form przygotowania zawodowego dorosłych absolwent uzyskuje dokument (świadectwo/zaświadczenie) potwierdzający zdobyte kwalifikacje lub umiejętności, co ułatwi mu mobilność zawodową na rynku pracy.

W art. 54 dodatkowo w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów proponuje się, aby od stypendium wypłaconego na podstawie art. 42a ust. 5 za okres, w którym osoba odbywająca studia podyplomowe nie pozostaje w zatrudnieniu oraz od stypendium wypłaconego na podstawie art. 53g ust. 1, tj. za okres uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, powiatowe urzędy pracy odprowadzały składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W art. 55 zwiększono dostępność stypendium na kontynuowanie nauki ? zniesiono dotychczasowe znaczne ograniczenie ? limit wieku (przysługiwało tylko osobom do 25 roku życia), pozostawiając kryterium braku kwalifikacji i niskiego dochodu w rodzinie, o którym mowa w ust. 3; podwyższono także kwotę stypendium do 100 % kwoty zasiłku. Skreślono szkoły ponadpodstawowe jako zanikające, dookreślono również rodzaj szkół uprawniających do stypendium, wskazując na szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, gdyż tylko takie szkoły umożliwiają przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W ust. 5 skreślono wyrazy ?lub utraty statusu bezrobotnego?. Dla osób, które podejmą pracę wprowadzono symboliczną kwotę stypendium ? 20 % zasiłku do ukończenia nauki, na pokrycie wydatków związanych z nauką (np. kosztów pomocy naukowych, dojazdów). Rozwiązania te mają na celu zwiększenie pomocy państwa dla osób z grup w trudnej sytuacji inwestujących w kwalifikacje, co pozwoli zwiększyć wskaźnik ich uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie.

23

Propozycja zmian w art. 61a1 ma na celu stworzenie dodatkowej możliwości aktywizacji bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy ? przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych. Jest ona skierowana do osób, które przez długotrwałe bezrobocie odwykły od środowiska pracy, którym w wielu przypadkach potrzebne jest ponowne przystosowanie do warunków pracy i związanych z tym czynności także w sferze mentalnej. Przepis art. 61a1 stwarza możliwość podjęcia przez starostę współpracy z agencjami zatrudnienia. Przepis umożliwia zawarcie przez starostę z agencją zatrudnienia umowy przewidującej doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia przez okres co najmniej roku. Doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia oznacza zarówno podjęcie zatrudnienia w agencji zatrudnienia przy wykonywaniu pracy tymczasowej, jak również podjęcie ? na skutek świadczonych przez agencję zatrudnienia usług z zakresu pośrednictwa pracy ? zatrudnienia u innych pracodawców. Proponowany przepis stanowi, iż umowa zawierana przez starostę z agencją zatrudnienia powinna określać w szczególności prawa i obowiązki stron oraz środki przysługujące agencji zatrudnienia w kwocie nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia za jednego skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota ww. wynagrodzenia oszacowana została między przeciętnym kosztem uczestnictwa w programach a przeciętnym kosztem ponownego zatrudnienia ? ponoszonych przez powiatowe urzędy pracy. Jednocześnie należy wskazać, że agencja zatrudnienia będzie sama określała formę i zakres działań podejmowanych w zakresie doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia. Od rodzaju i kosztowności zastosowanych form będzie zależała wysokość odpłatności za działanie agencji zatrudnienia. Środki przekazane agencji zatrudnienia stanowią zapłatę za wykonanie usługi.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.