Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 59 z 118

W art. 62 dodano ust. 4 stanowiący, że środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, przyznane osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku, na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem, stanowią pomoc de minimis i są przyznawane w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Uchyla się rozdział 13 dotyczący projektów lokalnych i programów regionalnych, jak również wszystkie przepisy w ustawie odnoszące się do tych projektów, a w jego miejsce wprowadza się rozdział 13a. W rozdziale tym proponuje się wprowadzenie do ustawy działań określonych mianem ?programów specjalnych?, dających starostom powiatów większą swobodę kreowania działań i doboru grupy docelowej rekrutującej się z: bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu i pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników oraz określenia organizacyjnej formy realizacji programu. Celem wprowadzonego rozwiązania będzie dostosowanie lub zdobycie przez beneficjentów programu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie istniejących i tworzonych miejsc pracy. Specyfiką wprowadzonego rozwiązania będzie możliwość łączenia ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym 24

wspieraniu całokształtu niezbędnymi ?specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie?. Propozycja ww. rozwiązania jest korzystna zarówno dla beneficjentów programów, jak i ich realizatorów. Wdrożenie programów specjalnych poszerzy i uelastyczni zakres i formy pomocy oferowanej przez urząd bezrobotnym, poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu i pracownikom zagrożonym zwolnieniem w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Wprowadzenie pojęcia ?specyficzne elementy wspierające zatrudnienie? ma na celu stworzenie możliwości finansowania z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków nieujętych jako ustawowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przez racjonalność wydatków rozumie się umożliwienie sfinansowania zakupu przedmiotów uzupełniających, niezbędnych do aktywizacji. Z doświadczeń urzędów pracy wynika, że aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, np. długotrwale bezrobotnych, wymaga niestandardowych rozwiązań, np. sfinansowania elementów programu, które nie są określone w art. 108 ust. 1 ustawy. Przykładowo: sfinansowanie kosztów wynajmu sal np. na spotkania z doradcą zawodowym, zakup drobnych przedmiotów i narzędzi ? o ile nie jest to wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Katalog wskazany w art. 108 ust. 1 ustawy jest zbiorem zamkniętym, lecz nie odpowiada coraz większym potrzebom wynikającym z kreowania nowatorskich programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza w kontekście kwalifikowalności kosztów projektów dofinansowywanych z EFS. Zauważyć należy, że nie jest możliwe zidentyfikowanie i wyliczenie wszystkich możliwych pozycji, które mieściłyby się w określeniu ?specyficzne elementy wspierające zatrudnienie?. Dlatego w projekcie ustawy pozostawiono możliwość oceny racjonalności ponoszonych kosztów radom zatrudnienia oraz starostom. Takie podejście pozwoli na uelastycznienie i innowacyjność działań w odniesieniu do lokalnych potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych potrzeb aktywizowanych osób. Programy specjalne staną się także elementami projektów dofinansowanych z EFS w ramach PO KL. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że możliwość sfinansowania wydatków z Funduszu Pracy jest ograniczona w porównaniu z kwalifikowalnością kosztów określoną w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 ? 2013). Możliwość sfinansowania ?specyficznych elementów wspierających zatrudnienie? zbliża zakres wydatków z Funduszu Pracy do zakresu wydatków możliwych do sfinansowania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Programy specjalne mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu, przyznanych na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane innymi środkami. Ponadto wprowadza się możliwość finansowania programów specjalnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji ministra.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.