Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 61 z 118

W art. 70 w ust. 5 zniesiono obowiązek posiadania przez pracodawcę funduszu szkoleniowego, gdy wyraża on chęć wypłacania świadczenia szkoleniowego osobie zwolnionej w ramach zwolnień grupowych ? aby ułatwić stosowanie tego świadczenia. W art. 71 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a ustawy dodano art. 104a, co ma na celu umożliwienie zaliczenia okresu zwolnionego od odprowadzenia składek na Fundusz Pracy do nabycia prawa do zasiłku. W art. 72 zmieniono wysokość zasiłku na 717 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i 563 zł brutto miesięcznie (co stanowi 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę) w okresie kolejnych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Wprowadzenie wyższej kwoty zasiłku w pierwszych 3 miesiącach oraz jej zmniejszenie w kolejnych miesiącach przysługiwania prawa ma na celu zmotywowanie bezrobotnych do podejmowania pracy w początkowym okresie po rejestracji. Zwiększenie kwoty zasiłków jest spowodowane koniecznością dopasowania kwoty zasiłku do sytuacji społeczno-gospodarczej. Jednocześnie proponuje się, aby te zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

W art. 73 wprowadzono zmianę polegającą na pozostawieniu tylko dwóch okresów pobierania zasiłku ? 6 i 12 miesięcy w miejsce dotychczasowych trzech (6, 12, 18 miesięcy). Ponadto wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu szkolenia do okresów, które pomniejszają okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z uwagi na podniesienie kwoty stypendium do kwoty zasiłku zasadnym jest, aby okres pobierania stypendium szkoleniowego pomniejszał okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

27

W art. 73a wprowadzono nowy ust. 1a umożliwiający kierowanie do prac społecznie użytecznych nie tylko bezrobotnych, lecz również osoby, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, realizujące kontrakt socjalny.

W art. 75 wprowadzono zmiany, które są konsekwencją zmian dokonanych w art. 33, gdzie w inny sposób określono zasady pozbawiania bezrobotnych posiadanego statusu z uwagi na odmowę, przerwanie lub niepodjęcie propozycji aktywizacji przedstawianej przez urząd pracy. Ponieważ zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko w okresie posiadania statusu bezrobotnego należało dokonać odpowiednich modyfikacji przepisów, w celu dostosowania art. 75 do nowych rozwiązań przyjętych w art. 33 ustawy. Proponuje się również wprowadzanie limitu rocznego korzystania z prawa do zgłoszenia w urzędzie pracy wyjazdu za granicę (w innych celach niż zarobkowy) oraz innych sytuacji pozostawania w braku gotowości do podjęcia pracy. Należy wskazać, iż podstawowym obowiązkiem bezrobotnego jest pozostawanie w gotowości do podjęcia pracy. Wprowadzenie postulowanego przepisu ma wyeliminować niekorzystną praktykę nadużywania prawa do zgłaszania braku gotowości do podjęcia pracy. W niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, w której bezrobotny po zakończeniu jednego okresu braku gotowości do pracy zgłasza w urzędzie pracy kolejny brak gotowości, co uniemożliwia w praktyce jakąkolwiek aktywizację takiej osoby. W art. 75 w ust. 6 proponuje się modyfikację tego przepisu tak, aby bezrobotny był obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. Zmiana wynika z postulatów zgłaszanych przez powiatowe urzędy pracy. Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, mają częsty kontakt z urzędem pracy i w tym zakresie brak jest uzasadnienia do dalszego utrzymywania sztywnego obowiązku przekazywania oświadczeń co miesiąc. Zmiana w art. 76 w ust. 2 w pkt 3 i 4a ma na celu dostosowanie przepisów do proponowanych w projekcie zmian, tj. likwidacji dodatków szkoleniowych oraz wprowadzenie nowej instytucji w postaci przygotowania zawodowego dorosłych. W art. 76 w ust. 3a dodano przepis, zgodnie z którym roszczenia od należnych, a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji. Wprowadzenie przepisu jest uzasadnione faktem powtarzających się przypadków, w których bezrobotni pomimo postawienia do dyspozycji kwot zasiłków lub innych świadczeń z Funduszu Pracy nie pobierają tych świadczeń przez długie okresy czasu, np. kilkuletnie i wówczas istnieje problem, co z takimi niepodjętymi środkami robić, jak długo powinny być one dostępne dla uprawnionego, w jaki sposób je zaksięgowywać. Zmiana w art. 78 ma na celu dostosowanie przepisów do proponowanych w projekcie zmian, tj. likwidacji dodatków szkoleniowych.

28

W art. 79 w ust. 1 skreślono odwołanie do art. 52, jako dyskryminujące osoby powyżej 25 roku życia skierowane na szkolenie ? tylko młodym ludziom okres szkolenia wliczał się do okresu pracy wymaganego do posiadania uprawnień pracowniczych, w tym także do okresu tzw.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.