Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 62 z 118

składkowego. Ponadto dodano okres pobierania stypendium w trakcie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych. W art. 80 wprowadzono zmianę polegającą, na nałożeniu na wszystkich bezrobotnych (zarówno z prawem, jak i bez prawa do zasiłku) obowiązku przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy na skutek choroby na druku ZUS/ZLA. Zmiana ta ma na celu ograniczenie niekorzystnej praktyki przedkładania przez bezrobotnych przede wszystkim bez prawa do zasiłku długotrwałych zwolnień lekarskich, bądź też kilku następujących bezpośrednio po sobie, wystawianych np. na drukach recept lub zwykłych kartkach. Praktyka ta uniemożliwia bowiem aktywizację tych osób. W art. 86 dokonano zmiany porządkującej, polegającej na zaliczeniu do celów uprawnień pracowniczych wszystkich udokumentowanych okresów pracy za granicą, niezależnie od obywatelstwa pracownika. Przepis ten dotyczy takich uprawnień pracowniczych, jak wymiar urlopu, uprawnienie do dodatku z tytułu tzw. wysługi lat oraz do nagrody jubileuszowej. Ponadto, przepis w obecnym kształcie ma charakter dyskryminujący legalnie wykonujących pracę w zakresie uprawnień pracowniczych ze względu na obywatelstwo. Zmiany w art. 87 ? 90a są związane z uproszczeniem zasad uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Projektowana regulacja nie zmienia zasadniczych elementów systemu dopuszczenia cudzoziemców do wykonywania pracy w Polsce. Zachowana zostaje zasada reglamentacji dostępu w oparciu o zezwolenia na pracę, których wydawanie jest uzależnione od sytuacji na rynku pracy. Główne założenia proponowanych zmian są następujące:

1) rozdzielenie procedury wydawania zezwoleń na pracę od procedur związanych z uzyskiwaniem wiz lub zezwoleń na zamieszkanie, z równoczesnym wskazaniem, że podstawą możliwości wykonywania pracy w Polsce jest legalny pobyt, a w określonych sytuacjach warunkiem legalnego wykonywania pracy jest posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę;

2) przyspieszenie procedury tzw. testu rynku pracy oraz wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wojewódzkich kryteriach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców rezygnacji z testu rynku pracy w przypadku zawodów, w których jest odnotowywana przewaga liczby ofert pracy nad liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy;

3) zdefiniowanie sytuacji oraz stworzenie odpowiednich procedur związanych z przepływem pracowników w celach innych niż podjęcie wykonywania pracy dla podmiotu polskiego, m.in. w ramach delegowania w celu świadczenia usługi eksportowej, delegowania do oddziału, delegowania wewnątrzkorporacyjnego lub wykonywania pracy na terytorium Polski na podstawie stosunku prawnego z podmiotem zagranicznym;

4) uproszczenie procedury tak, aby obsługa klienta urzędu w przypadku dostarczenia kompletnego wniosku mogła trwać krócej niż obecnie;

29

5) wydłużenie okresu, na który mogą być wydawane zezwolenia, co sprzyjać będzie integracji cudzoziemców w społeczeństwie polskim. W art. 87 są wymienione kategorie cudzoziemców, według ich statusu pobytowego, uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce, z tym że w stosunku do pewnych grup jest niezbędne posiadanie zezwolenia na pracę, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy. Pośród cudzoziemców, którzy co do zasady powinni posiadać zezwolenie na pracę, są wyróżnione wyjątki. Katalog kategorii osób uprawnionych do wykonywania pracy bez zezwolenia w stosunku do obowiązującego został rozszerzony o osoby, będące członkami rodziny obywatela UE, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz o osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tzw. wiz proceduralnych, jeżeli w określonych przypadkach, bezpośrednio przed wydaniem tych wiz, były zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Ponadto przeniesiono z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, kategorie osób uprawnionych do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, które są zatrudnione przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowane przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast katalog kategorii osób, które mogą potrzebować zezwolenia, uwzględnia osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz jednolitych lub w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego w innym państwie obszaru Schengen.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.