Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 63 z 118

W art. 88 określono katalog sytuacji, w których jest wymagane zezwolenie na pracę. Obowiązująca regulacja art. 88 ust. 1 pkt 1 ? 3 powoduje powstanie niejednoznaczności i nie uwzględnia specyfiki przemieszczania się osób aktywnych ekonomicznie we współczesnym świecie. W projektowanym katalogu: ? pkt 1 odnosi się do najczęstszego przypadku, tj. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Generalny obowiązek posiadania zezwolenia obowiązuje w tej sytuacji przez cały okres wykonywania pracy, ? pkt 2 odnosi się do specyficznej sytuacji członków zarządu osoby prawnej w Polsce. Funkcjonujące obecnie rozwiązanie zwalnia tę kategorię cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na określonych warunkach z obowiązku posiadania zezwolenia, jeżeli wykonywanie przez nich pracy trwa krócej niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Projektowana regulacja idzie w tym samym kierunku, przy czym zezwolenie jest wymagane wówczas, gdy wykonywanie pracy w charakterze członka zarządu jest podstawą pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ? pkt 3 odnosi się do tzw. delegowania wewnątrzkorporacyjnego. Ze względu na realny udział w rynku pracy pracowników delegowanych do polskich oddziałów 30

zagranicznych przedsiębiorców przyjęto, iż zasadą jest posiadanie przez nich zezwolenia na pracę, jednakże ze względów praktycznych delegowanie wewnątrzkorporacyjne na krótki okres (do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego) powinno być z tego wymogu wyłączone, ? pkt 4 odnosi się do cudzoziemców delegowanych przez zagranicznego pracodawcę w ramach świadczenia usługi eksportowej. Jako zasadę przyjęto posiadanie przez te osoby zezwolenia na pracę. Wskazano cechy charakterystyczne usługi eksportowej, tj. tymczasowość i okazjonalność, ? pkt 5 dotyczy cudzoziemców, którzy na zlecenie swoich pracodawców pełnią w Polsce zadania służbowe, jednakże nie należą do kategorii, których dotyczą pkt 2 ?

4. Są to np. osoby skierowane do Polski w celu długookresowych rozmów handlowych lub dokonania analiz rynkowych. Założono, że zezwolenie na pracę dla tych osób będzie wymagane, jeżeli w związku z wykonywaniem pracy zamierzają one przebywać w Polsce w okresie przekraczającym 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy ? czyli wówczas, gdy będą się starać o polską wizę krajową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Przepis art. 88a zachowuje obecnie stosowane rozwiązania, w myśl których wnioskodawcą i stroną w postępowaniu jest pracodawca. Przepis art. 88b określa wojewodę właściwego, z uwzględnieniem specyfiki różnych sytuacji wykonywania pracy przez cudzoziemca.

W art. 88c określono przesłanki wydawania zezwolenia na pracę. Podstawową zasadą regulującą dopuszczenie do wykonywania pracy przez cudzoziemca jest jej charakter, komplementarny w stosunku do potrzeb lokalnego rynku pracy. W tym celu głównymi kryteriami wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca są: jej wykonywanie za wynagrodzeniem, zgodnym z wynagrodzeniem innych pracowników wykonujących prace na porównywalnym stanowisku lub o porównywalnym charakterze oraz informacja starosty potwierdzająca brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy. Przewidziano także sytuacje, w których wojewoda wydaje zezwolenie bez uwzględnienia opinii starosty. W stosunku do pracowników delegowanych, jako podstawowe uznano kryterium wysokości wynagrodzenia, które powinno być porównywalne z wynagrodzeniem przeciętnym w danym regionie, co ma na celu zapewnienie warunków uczciwej konkurencji między podmiotami polskimi i zagranicznymi. W stosunku do wykonywania pracy członka zarządu, zachowano obecnie stosowane kryteria odnoszące się do znaczenia pracodawcy dla lokalnego rynku pracy lub perspektywy jego rozwoju. W celu szerszego umożliwienia uczestnictwa w rynku pracy dla cudzoziemców kończących szkoły lub przebywających od dłuższego czasu w Rzeczypospolitej Polskiej przewidziano możliwość rezygnacji w ich przypadku z kryteriów dotyczących wysokości wynagrodzenia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. 31

Przewidziano także sytuację, w której przedmiotem umowy jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska. Wówczas wojewoda wydaje zezwolenie, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.