Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 64 z 118

Art. 88d uzależnia wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy w zawodzie regulowanym od spełnienia warunków określonych w przepisach dotyczących tego zawodu. Art. 88e dotyczy okresów, na które są wydawane zezwolenia. Jako zasadniczy przyjęto okres nie dłuższy niż 3-letni, z zastrzeżeniem możliwości określenia przez wojewodę kryteriów udzielania zezwolenia na krótszy okres w stosunku do cudzoziemców, którzy uprzednio nie przebywali w Polsce. Dzięki zezwoleniu na okres 3-letni, cudzoziemiec będzie mógł skuteczniej integrować się ze społeczeństwem polskim, a jego pracodawca będzie miał dłuższą perspektywę czasową zatrudnienia pracownika. Ze względu na długość okresu pobytu w celu wykonywania pracy konieczną do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego WE (5 lat), 3-letnie zezwolenie stwarza możliwość uzyskania statusu długoterminowego po 2-krotnym uzyskiwaniu statusu umożliwiającego wykonywanie pracy. Ponadto, w przypadku członków zarządu większych firm ? ze względu na ich związek z procesem inwestycyjnym w Polsce ? wprowadzono możliwość wydawania zezwoleń na okres do 5 lat. Art. 88f reguluje techniczne aspekty dotyczące wydawania zezwolenia oraz jego treści. Art. 88g reguluje status stosunku prawnego między pracodawcą a podmiotem powierzającym mu wykonywanie pracy w Polsce, w przypadku gdyby cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87, dotyczące odpowiedniego tytułu pobytowego lub posiadania zezwolenia. W ramach tego rozwiązania rezygnuje się z przepisu, który nakazywał zawieranie umowy wyłącznie na okres, na który zostało wydane zezwolenie. Za rozwiązaniem tym przemawia konieczność uregulowania relacji zobowiązaniowych (w obszarze prawa pracy oraz prawa cywilnego) w sytuacji utraty/wygaśnięcia uprawnienia cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce. Dotychczasowe rozwiązanie nie uwzględniało sytuacji cudzoziemców nieobjętych obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę i powodowało komplikacje na styku z przepisem art. 251 Kodeksu pracy, przewidującym, że trzecia umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a także określone trudności dla cudzoziemców, którzy ze względu na umowę na czas określony znajdowali się w gorszej sytuacji, np. jeżeli chodzi o szkolenia u pracodawcy. Art. 88h określa obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę. Jest on obowiązany do przestrzegania kryteriów płacowych, jak też do odpowiedniej komunikacji z cudzoziemcem, co przyczyni się do należytego poinformowania cudzoziemca, zarówno o jego prawach

32

i obowiązkach jako pracownika/strony umowy, jak też o możliwościach związanych ze statusem wynikającym z posiadanego zezwolenia na pracę. Przewidywane są także obowiązki informacyjne względem wojewody, w sytuacji gdy cudzoziemiec nie podjął lub przed upływem ważności zezwolenia zakończył wykonywanie pracy. Określone obowiązki nie dotyczą jednak przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, z uwagi na fakt, iż w stosunku do tych osób nie zachodzi obowiązek zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Przepis ust. 4 przewiduje możliwość wdrożenia przez podmiot powierzający wykonanie pracy zaleceń kontrolnych niezwłocznie po kontroli, co doprowadzi do stanu zgodnego z określonymi standardami, a z drugiej strony nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność pracodawcy i sytuację pracownika. Art. 88i określa warunki zachowania ważności zezwolenia w przypadku zmian szeregu czynników dotyczących pracodawcy, cudzoziemca lub wykonywanej pracy. Zasadniczo, jeżeli spełnione pozostają warunki wydania zezwolenia, zachowuje ono ważność, jeżeli dokonane zostanie zgłoszenie zmian przez pracodawcę, co ogranicza do minimum uciążliwość administracyjną tego przepisu. Przesłanki odmowy wydania i uchylenia zezwolenia są określone w art. 88j i 88k. Należą do nich ? oprócz niewypełnienia kryteriów wydania zezwolenia ? także niespełnienie obowiązków pracodawcy w czasie wykonywania pracy przez cudzoziemca, karalność pracodawcy lub cudzoziemca za przestępstwa przeciwko dokumentom, za handel ludźmi, karalność pracodawcy za złośliwe lub uporczywe łamanie przepisów prawa pracy oraz za ponowne naruszenie przepisów ustawy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1.

W art. 90: ? ust. 1 konkretyzuje zakres rozporządzenia i wprowadza możliwość używania w toku postępowań jednolitych, podstawowych dokumentów, ? ust. 7 nakłada na Prezesa GUS obowiązek publikowania obwieszczeń na temat wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do tej kwoty odnoszą się przepisy dotyczące kryteriów wydania zezwolenia na pracę dla pracowników delegowanych.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.