Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 66 z 118

Wprowadzony do ustawy w art. 99a wymóg doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników powiatowych urzędów pracy wskazanych w tym artykule, który jest podyktowany troską o zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych klientom przez urzędy pracy. W tej sytuacji konieczne jest także, aby stosowane na użytek kadry szkolenia cechowały się odpowiednio wysokimi walorami merytorycznymi i metodycznymi. Rekomendowane przez ministra właściwego do spraw pracy do użytku zunifikowane programy szkoleń modułowych dla publicznych służb zatrudnienia stanowią swoisty standard działań edukacyjnych, który będzie sprzyjać wyposażaniu ww. pracowników w pożądane i porównywalne kwalifikacje na wysokim poziomie. W art. 104a ? 109a: W art. 104a wprowadzono zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy mające na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku: co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, prowadzące do wzrostu wskaźnika zatrudnienia. Zmiana jest związana z dążeniem do obniżenia kosztów pracy oraz stworzenia mechanizmu zachęty dla pracodawców zatrudniających osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, w szczególności w regionach, w których występuje deficyt siły roboczej lub deficyt w poszczególnych zawodach. Dodatkowo wzmocniono mechanizm zachęty pracodawców do zatrudniania, spośród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49, bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W art. 106 w ust. 1 dodano nowy pkt 6b. Komisja Europejska ogłasza wiele zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie działań (projektów), na które mogą aplikować również polskie publiczne służby zatrudnienia. Projekty te nie są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale z innych środków Unii Europejskiej. Podstawą realizacji projektu jest umowa między Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a poszczególnymi krajami reprezentowanymi przez publiczne służby zatrudnienia szczebla centralnego, wojewódzkiego lub powiatowego. Projekty wymagają zarówno wkładu własnego, jak i finansowania wstępnego. Po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu 35

wydatków kwalifikowanych, Komisja Europejska refunduje prawidłowo poniesione koszty kwalifikowane. W celu ułatwienia polskim publicznym służbom zatrudnienia korzystania z tej formy pomocy Unii Europejskiej, konieczne jest zabezpieczenie w Funduszu Pracy środków na finansowanie wstępne tego typu projektów. Nowelizacja wprowadza odpowiednie zmiany w przepisach dotyczących Funduszu Pracy w zakresie:

1) poszerzenia katalogu przychodów Funduszu Pracy o wpływy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (dodanie pkt 6b w art. 106 w ust. 1);

2) określenia zakresu działań publicznych służb zatrudnienia oraz rodzaju ponoszonych wydatków w ramach działań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (dodanie art. 106b);

3) rozszerzenia katalogu wydatków z Funduszu Pracy o wydatki związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej innych niż projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (dodanie pkt 50 w art. 108 w ust. 1). Dodatkowo zgodnie z propozycją zmiany przepisu art. 106 ust. 4, dysponent Funduszu Pracy uzyskałby uprawnienie do bezpiecznego lokowania środków w ramach tzw. nadwyżki bilansowej Funduszu Pracy, a więc ewentualnej nadwyżki przychodów środków Funduszu Pracy nad jego wydatkami, ujętej w bilansie Funduszu na zakończenie okresu bilansowego objętego planem finansowym Funduszu. Bezpieczne lokaty środków Funduszu mogłyby dotyczyć wyłącznie lokat na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskane dochody w postaci odsetek z lokat zapewniałyby realną wartość (uwzględniającą inflację) nadwyżki finansowej i przeznaczane byłyby na ustawowe wydatki Funduszu. W art. 106a nowelizacja wprowadza możliwość korzystania przez samorządy powiatów z finansowania z Funduszu Pracy działań związanych z udziałem w sieci EURES, określonych w odpowiednich umowach. Do tej pory taką możliwość miał tylko samorząd województwa. Możliwość taka nabiera na znaczeniu w kontekście możliwości udziału powiatów w partnerstwach transgranicznych EURES. Jest to konieczne z uwagi na zatwierdzenie w I kwartale 2008 r. przez Komisję Europejską pierwszego tego typu partnerstwa w polsko-czesko-słowackim regionie przygranicznym oraz plany utworzenia kolejnych takich partnerstw w przyszłości. W 2008 r. jest planowane utworzenie w Polsce pierwszych tego typu partnerstw w regionach przygranicznych z krajami UE. W art. 108 : ? w ust. 1 uchylono pkt 8 w związku ze zniesieniem dodatków szkoleniowych i odpowiednio zmieniono pkt 17, aby uwzględnić wszystkie stypendia wypłacane z Funduszu Pracy,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.