Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 67 z 118

36

? w ust. 1 w pkt 17a wprowadzono finansowanie kosztów przygotowania zawodowego dorosłych ? jako konsekwencję zmian w art. 53l, ? w ust. 1 w pkt 21a wprowadzono finansowanie kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia ? jako konsekwencję zmian wprowadzanych art. 61a1, ? w ust. 1 w pkt 30 rozszerza się dotychczasowe możliwości wydatkowania środków Funduszu Pracy i wprowadza nową możliwość finansowania wyposażenia dla prowadzenia pośrednictwa pracy. Celem zmiany jest stworzenie większych możliwości doskonalenia tej podstawowej usługi. Zmiana jest podyktowana sygnalizowaną coraz częściej przez urzędy pracy potrzebą unowocześniania wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia pośrednictwa pracy. Dostępne na rynku i zmieniające się wraz z rozwojem technologii wyposażenie trudno jest zakwalifikować do którejkolwiek z dotychczasowych kategorii kosztów, wskazywanych przez obowiązujące przepisy. Nowy przepis będzie stwarzał możliwość zapewnienia przez urzędy pracy pośrednictwa pracy na poziomie zbliżonym do działań innych podmiotów funkcjonujących na rynku, ? w ust. 1 w pkt 30a i 30b wprowadzono tytuły wydatków Funduszu Pracy na finansowanie:

1) centrów aktywizacji zawodowej (pkt 30a) ? jako konsekwencja zmian w art. 9b ust. 1,

2) lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych (pkt 30b) ? jako konsekwencja zmian w art. 9b ust. 2, ? w ust. 1 dodaje się pkt 31a, który umożliwia wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw. Dodanie takiego tytułu do wydatkowania środków z Funduszu Pracy jest konsekwencją połączenia pośrednictwa pracy z usługami EURES. Usługi EURES składały się z międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz innych usług dla klientów publicznych służb zatrudnienia związanych z mobilnością na unijnym rynku pracy. Przy wcieleniu części dotychczasowych usług EURES do pośrednictwa pracy, działania informacyjne o EURES mogłyby być finansowane tylko w części pośrednictwa pracy. Proponowany przepis umożliwi finansowanie informowania społeczeństwa o całym spektrum działań i usług na ich rzecz, prowadzonych w ramach sieci EURES przez publiczne służby zatrudnienia. Pkt 31a daje również możliwość finansowania działań informacyjnych wynikających ze współpracy międzynarodowej między publicznymi służbami zatrudnienia innych państw. Dzięki przepływowi informacji będzie można zapoznać się z przykładami dobrych rozwiązań problemów, jakie pojawiają się na rynku pracy w innych krajach oraz z różnymi wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie działalności publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej, ? ust. 1a projektu umożliwia w 2009 roku finansowanie staży podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków 37

Funduszu Pracy w wysokości 567 583 tys. zł, w związku z sytuacją finansową Funduszu Pracy, która umożliwia przeznaczenie środków na zwiększenie aktywizacji i dalszy rozwój kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Działanie to jest również kolejną próbą ograniczenia emigracji zarobkowej lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy jako jedną z zasadniczych przyczyn tego zjawiska podają trudności w rozpoczęciu specjalizacji.

W art. 109a w ust. 2 nowelizacja wprowadza modyfikację polegającą na wskazaniu, iż przeciętna liczba zatrudnionych w urzędzie będzie liczona według stanu na dzień 1 stycznia w pierwszym roku finansowania szkoleń. Zwykle przeciętna liczba zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ulega rokrocznie zmianom. Przyjęcie stanu z początku okresu finansowania daje podstawę dla zaplanowania środków na wyznaczony okres oraz ich przeznaczenie zgodnie z celem. W innej sytuacji, przy możliwym, znacznym spadku zatrudnienia w drugim, czy trzecim roku finansowania zachodziłaby obawa o możliwość przekroczenia wyznaczonego limitu.

W rozdziale 19 w art. 111 ? 115 uprawnienia nadzorcze wojewody zostały doprecyzowane przez: ? uszczegółowienie sposobu sprawowania nadzoru i kontroli (art. 111), ? wprowadzenie możliwości nałożenia przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego opracowania kompleksowego programu naprawczego (art. 114 ust. 1). Projekt określa tryb postępowania przez wojewodę i jednostkę kontrolowaną w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie wykonywania czynności nadzorczych lub kontrolnych. W art. 119 wprowadzono zmiany dotyczące uchylenia sankcji wynikających z braku powiadamiania urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, które są konsekwencją proponowanych zmian w art. 36 ust.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.