Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 68 z 118

6 i 7, znoszących nałożone na pracodawcę obowiązki uzyskiwania od kandydatów do pracy oświadczeń o pozostawaniu w rejestrach urzędów pracy oraz powiadamiania urzędu pracy o zatrudnieniu bezrobotnego. W art. 120 dokonuje się zróżnicowania wysokości sankcji z tytułu wykroczeń przeciw regułom legalnego zatrudnienia cudzoziemców w zależności od powtarzalności tego czynu, co przyczyni się do ograniczania zjawiska patologii w obszarze powierzania cudzoziemcom wykonywania pracy. Wprowadzono także sankcje wobec osób skłaniających do pracy lub nielegalnego zatrudnienia przez wprowadzenie cudzoziemców albo pracodawców w błąd co do ich statusu i uprawnień. W celu ograniczenia możliwego zjawiska wystawiania dla pozoru dokumentów związanych z uprawnieniem do wykonywania pracy, pomagających w uzyskaniu w Polsce statusu pobytowego, działalność taką określono również jako wykroczenie, podlegające karze.

38

W art. 121 w ust. 3 dokonano zmiany polegającej na dostosowaniu kryteriów dyskryminacyjnych do zmian dotyczących art. 36 ust. 4 pkt 3 ustawy. Natomiast uchylenie ust. 4 i 5 jest konsekwencją zmian dotyczących agencji zatrudnienia polegających na rezygnacji z certyfikatu wstępnego, zniesieniu obowiązku zwrotu certyfikatu przez agencję zatrudnienia po wykreśleniu jej z rejestru agencji zatrudnienia oraz rezygnacji z sankcji za niezawiadomienie marszałka województwa o rozpoczęciu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych. Jednocześnie w celu zwiększenia zakresu ochrony osób korzystających z usług agencji zatrudnienia proponuje się wprowadzenie kary grzywny dla podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, niewywiązującego się z obowiązku zawierania umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Ponadto w związku z wprowadzeniem nowych instrumentów, takich jak m.in. przygotowanie zawodowe dorosłych zamiast przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zastąpienie dodatku szkoleniowego stypendium, wprowadzono zmiany porządkowe dostosowujące przepisy ustawy do nowych regulacji. II. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zaproponowano, aby w przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat pierwsze 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby w roku opłacał pracodawca w formie wynagrodzenia. Pracownikom od 15 dnia niezdolności do pracy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ubezpieczonych pracowników pierwsze 33 dni niezdolności do pracy wskutek choroby w roku opłaca pracodawca w formie wynagrodzenia (oprócz wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Za czas niezdolności do pracy od 34 dnia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzana zmiana przyczyni się do obniżenia kosztów zatrudniania pracowników po 50 r. życia, poprawiając ich sytuację na rynku pracy. III. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) zaproponowano zmiany mające na celu jej dostosowanie do zmian proponowanych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w części dotyczącej wprowadzenia nowej formy aktywizacji, jaką jest przygotowanie zawodowe dorosłych. Zakłada się, że przygotowanie zawodowe dorosłych będzie realizowane w dużej mierze w zawodach rzemieślniczych i będzie finalizowane otrzymywaniem świadectw potwierdzających uzyskiwane kwalifikacje zawodowe. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie dokumentowania kwalifikacji rzemieślnika nie uwzględniają sposobów dokumentowania kwalifikacji uzyskiwanych w wyniku uczestnictwa bezrobotnych w przygotowaniu zawodowym dorosłych ani sposobów ich potwierdzania, o których mowa w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tego powodu w ustawie o rzemiośle wprowadzono do dokumentów potwierdzających kwalifikacje rzemieślników, także dokumenty uzyskiwane w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. Uwzględniono również możliwość przystępowania uczestników tej formy aktywizacji zawodowej do egzaminów sprawdzających wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodów rzemieślniczych. Izbom rzemieślniczym przyznano z kolei uprawnienie do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodów rzemieślniczych. 39

IV. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dokonano zmian mających na celu dostosowanie tej ustawy do zmian proponowanych w projekcie, jak np. wprowadzenie przygotowania zawodowego dorosłych oraz dodatkowo zwolnienie od podatku pewnych świadczeń wypłacanych przez urzędy pracy bezrobotnym.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.