Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 69 z 118

Proponuje się zwolnienie z podatku otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu: a) studiów podyplomowych, b) szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, c) egzaminów lub licencji, d) badań lekarskich lub psychologicznych, e) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. V. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) projekt wprowadza zmiany w art. 70b polegające na zmianie źródeł dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków budżetu państwa na środki Funduszu Pracy. Tym sposobem z Funduszu Pracy, a więc ze składek pracodawców, a nie z budżetu państwa wspierani będą pracodawcy, którzy w sposób skuteczny i efektywny prowadzą kształcenie młodocianych pracowników (albowiem warunkiem dofinansowania jest m.in. uzyskanie przez młodocianego pracownika po zakończeniu kształcenia, pozytywnego wyniku zewnętrznego egzaminu zawodowego). VI. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) oraz w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) przewiduje się czasowe finansowanie w roku 2009 kosztów związanych z kształceniem lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, na co pozwala sytuacja finansowa Funduszu Pracy. Zmiana ta pozwoli w 2009 r. na aktywizację i dalszy rozwój kształcenia podyplomowego zmierzającego do uzyskania wysokospecjalistycznej kadry medycznej na potrzeby systemu ochrony zdrowia, w tym z tytułu staży podyplomowych we wszystkich zawodach w liczbie 7 259 osób oraz rezydentur w liczbie 10 641 osób. Działanie to jest także kolejną próbą ograniczenia emigracji zarobkowej lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy jako jedną z zasadniczych przyczyn emigracji podają trudności w rozpoczęciu specjalizacji. Kwota 567 583 tys. zł zostanie przeznaczona na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz staży podyplomowych i specjalizacji pielęgniarek i położnych. VII. Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) dotyczą zwolnienia powiatowych urzędów pracy od obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń integracyjnych wypłacanych przez centra integracji społecznej. Ponieważ świadczenia integracyjne są wypłacane uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej przez te centra ? brak jest podstaw, aby obowiązek odprowadzania składek był przerzucony na powiatowe urzędy pracy, których zadaniem jest jedynie refundacja z Funduszu Pracy już wypłaconych przez centra integracji społecznej świadczeń wraz z odprowadzanymi składkami na 40

ubezpieczenia społeczne. Proponuje się, aby to centrum integracji społecznej było organem odpowiedzialnym za odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do osób pobierających świadczenie integracyjne. VIII. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) zaproponowano zmiany mające na celu dostosowanie tej ustawy do zmian proponowanych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z tym, iż z procedury udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostaje wyeliminowane ?przyrzeczenie?, które stanowiło podstawę ubiegania się o wizę lub decyzję pobytową, zmiany ustawy dotyczą brzmienia tych przepisów, które regulują zasady pobytu cudzoziemca w Polsce w oparciu o ?przyrzeczenie?. Treść projektu ustawy odnosi się do obowiązującego kształtu ustawy o cudzoziemcach. W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu RP nr

778) na etapie prac parlamentarnych nad ustawą konieczne będzie dokonanie modyfikacji przepisów powiązanych z przepisami ustawy o cudzoziemcach. IX. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.) wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu centrum integracji społecznej jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych uczestnikom zajęć świadczeń integracyjnych. W aktualnym stanie prawnym Fundusz Pracy ponosi już koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń integracyjnych. Zmiana polega jedynie na dostosowaniu przepisów do zmiany płatnika tych składek, a nie na zmianie sposobu ich finansowania. Intencją wprowadzonej zmiany jest bowiem zwolnienie powiatowych urzędów pracy od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń integracyjnych wypłacanych przez centra integracji społecznej.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.