Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 70 z 118

Ponieważ świadczenia integracyjne są wypłacane uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej przez te centra ? brak jest podstaw, aby obowiązek odprowadzania składek był przerzucony na powiatowe urzędy pracy, których zadaniem jest jedynie refundacja z Funduszu Pracy już wypłaconych przez centra integracji społecznej świadczeń wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne. X. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) wprowadzono definicję pracodawcy użytkownika. Usunięcie definicji pracodawcy użytkownika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przeniesienie jej do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pozwoli na umiejscowienie przepisów dotyczących pracy tymczasowej w jednym akcie prawnym. XI. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) wprowadzono zmianę mającą na celu uporządkowanie zasad współpracy i wymiany informacji między jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a publicznymi służbami zatrudnienia (w tym wchodzącymi w ich skład powiatowymi urzędami pracy). Udzielanie pomocy oferowanej przez te jednostki organizacyjne jest związane z pozyskiwaniem różnych 41

informacji o osobach korzystających z pomocy, w tym informacji znajdujących się w rejestrach prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia. Informacje dotyczące osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i jej aktywności, a także informacje o pomocy udzielanej przez urząd pracy są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie dotychczasowych regulacji wymiana informacji w ww. zakresie między tymi instytucjami publicznymi była dokonywana z udziałem osoby korzystającej z pomocy, która była obowiązana do okazywania w jednej instytucji dokumentów wystawianych przez drugą z nich. W związku z tym, że w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są wprowadzane uregulowania, które ukierunkowują powiatowe urzędy pracy na stosowanie dokumentów elektronicznych jako podstawowej formy dokumentacji, zamiast dotychczas powszechnego posługiwania się w działalności urzędu dokumentacją papierową ? pojawia się możliwość wykorzystania tych zmian w celu usprawnienia przepływu informacji o osobach korzystających z pomocy w obu rodzajach tych instytucji publicznych, bez konieczności angażowania do tego celu osoby korzystającej z pomocy. Ponadto ukierunkowanie na wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do wymiany informacji między tymi instytucjami powinno usprawnić ich pracę i ułatwić udzielanie pomocy, a w dłuższej perspektywie prowadzić także do obniżenia kosztów funkcjonowania tych instytucji, ponoszonych ze środków publicznych. Uregulowano również, w związku ze zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kwestię kontraktu socjalnego z bezrobotnym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, realizowanego w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy. Wprowadzono przepis umożliwiający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby realizujące kontrakt socjalny, które z chwilą podjęcia uczestnictwa w kontrakcie socjalnym tracą status bezrobotnego. Rozwiązania te są komplementarne wobec przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących współpracy służb zatrudnienia i pomocy społecznej. XII. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) oraz w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ?Polskie Koleje Państwowe? (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) zaproponowano zmiany polegające na finansowaniu świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych oraz kosztów ich obsługi wraz z kosztami zasiłków pogrzebowych ze środków Funduszu Pracy. Obecnie świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi finansowane są ze środków budżetu państwa. Po wprowadzeniu tej zmiany Fundusz Pracy będzie finansował nie tylko programy aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, ale także koszty osłony socjalnej, w tych przypadkach gdy aktywizacja zawodowa nie przyniesie rezultatu. Zachowana jednocześnie zostaje zasada refinasowania przez PKP SA 10 % kosztów świadczeń przedemerytalnych przyznanych osobom zwalnianym z PKP w okresie 18 maja 2000 r. ? 1 stycznia 2001 r. z tym, że refinansowanie będzie przysługiwało Funduszowi Pracy, a nie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. XIII. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) dokonano zmian mających na celu dostosowanie tej ustawy do wprowadzenia przygotowania zawodowego dorosłych. Dokonano zatem zmian brzmienia tych przepisów, w których zamiast przygotowania 42

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.