Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 71 z 118

zawodowego w miejscu pracy będzie występować przygotowanie zawodowe dorosłych. Uregulowano również kwestię ubezpieczenia zdrowotnego osób realizujących kontrakty socjalne, które po pozbawieniu statusu bezrobotnego będą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z racji uczestnictwa w kontrakcie socjalnym. XIV. Zmiana zaproponowana w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) dotyczy czasowego zwolnienia (przez okres 12 miesięcy) pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50+ z obowiązku odprowadzania za nich składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zniesienia obowiązku odprowadzania składek na ten Fundusz wobec wszystkich osób, które ukończą 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety). Powyższe rozwiązanie dostosowuje także tę ustawę do zmian proponowanych w projekcie, albowiem zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 4 pkt 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) opłacenie wynikającej z deklaracji rozliczeniowej należnej kwoty składek, zarówno na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), jak i Fundusz Pracy następuje łączną wpłatą na wyznaczony dla tych płatności rachunek bankowy ZUS. Szacuje się, że ww. zmiany w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy spowodują zmniejszenie przychodów FGŚP o ok. 33 mln zł w 2009 r. Ze względu na dobrą kondycję finansową FGŚP, szacowane zmniejszenie przychodów FGŚP nie będzie miało wpływu na możliwość realizacji zadań i funkcjonowanie Funduszu w 2009 r. XV. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) wprowadzenia zwolnienia z opłaty skarbowej od dokonania przez marszałka województwa czynności urzędowej polegającej na dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, w celu wprowadzenia jednorodnej opłaty ponoszonej przez przedsiębiorców, a co za tym idzie likwidacji jednej z barier, jaką jest koszt podejmowania działalności gospodarczej. XVI. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) proponuje się:

1) rozszerzenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) umożliwienie marszałkom województw (wojewódzkim urzędom pracy) i starostom powiatów (powiatowym urzędom pracy) składania wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli podmiotów;

3) uzyskanie protokołów wszelkich kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, zgodnie z potrzebami urzędów pracy (obecnie urzędom pracy są przekazywane protokoły kontroli jedynie z zakresu legalności zatrudnienia i działalności agencji pośrednictwa pracy). Rozszerzenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z publicznymi służbami zatrudnienia oraz możliwość pozyskiwania protokołów kontroli umożliwi służbom zatrudnienia nabycie szerszej wiedzy o pracodawcach współpracujących z urzędami pracy i przyczyni się ? w konsekwencji ? do podniesienia jakości prowadzonego pośrednictwa pracy.

43

XVII. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie współpracy i wymiany informacji między powiatowymi urzędami pracy realizującymi zadania starosty w zakresie polityki rynku pracy a organami właściwymi dla dłużnika alimentacyjnego oraz ułatwienie aktywizacji zawodowej i uzyskiwania dochodów przez osoby będące dłużnikami alimentacyjnymi. Uproszczono przepisy dotyczące przekazywania informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, wyłączając starostę i wskazując jako odbiorcę informacji powiatowy urząd pracy, który jest, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organizatorem działań szczegółowych w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wyeliminowano także konieczność występowania organu właściwego dłużnika alimentacyjnego z wnioskiem o skierowanie takiej osoby do udziału w szczególnych formach pomocy określonej w ustawie, mając na względzie fakt, że urząd pracy jest obowiązany do stosowania pełnego zestawu działań pomocowych w celu doprowadzenia do podjęcia pracy, a jednocześnie jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości osoby zarejestrowanej. Doprecyzowano również katalog sytuacji, w których dłużnikowi alimentacyjnemu, poza sankcjami związanymi np. z okresową utratą statusu bezrobotnego, grozi sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy. Sytuacje takie są związane z odmową udziału w formach aktywizacji (np.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.