Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 72 z 118

szkolenie czy staż), które nie tylko dają nowe możliwości, ale są związane ze środkami finansowymi wypłacanymi jej uczestnikom w czasie aktywizacji. W związku z ww. zmianami zmodyfikowano odpowiednio przepisy dotyczące informowania organu właściwego dłużnika alimentacyjnego o sytuacjach skutkujących koniecznością zastosowania sankcji. Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Informacja o podleganiu projektu notyfikacji. Projekt ustawy nie zawiera norm podlegających notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

44

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa

Przepisy ustawy będą dotyczyć:

1) ministra właściwego do spraw pracy oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji,

2) wojewodów,

3) pracodawców,

4) bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób zainteresowanych pomocą oferowaną przez urzędy pracy,

5) cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce,

6) samorządów wojewódzkich (wojewódzkich urzędów pracy),

7) samorządów powiatowych (powiatowych urzędów pracy),

8) samorządów gminnych,

9) instytucji rynku pracy: agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych,

10) ośrodków pomocy społecznej i centrów integracji społecznej.

2. Przeprowadzone konsultacje Projekt ustawy został przedłożony do konsultacji:

1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

2) Forum Związków Zawodowych, Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność?, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Business Center Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izbie Gospodarczej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan?, Związkowi Rzemiosła Polskiego,

3) Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

4) Związkowi Powiatów Polskich,

5) Naczelnej Radzie Zatrudnienia. Projekt był przedmiotem opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia, która w dniu 23 lipca 2008 r. przedyskutowała główne idee i niektóre szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie. Dodatkowo członkowie NRZ, tj. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność?, Konfederacja Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan? oraz Łódzka Wojewódzka Rada Zatrudnienia przedstawili stanowisko do projektu ustawy. Uwagi te pokrywają się z uwagami zgłoszonymi bezpośrednio przez te podmioty w trakcie konsultacji. Rozszerzony nieco charakter w stosunku do uwag przekazanych bezpośrednio miały uwagi NSZZ ?Solidarność?. W uwagach wskazano szerszą argumentację do zgłoszonych uwag oraz dodatkowo wskazano postulowany sposób doprecyzowania art. 2 ust. 1 pkt 16, pkt 21b i pkt 36a przekazanego do konsultacji projektu ustawy. Łódzka Wojewódzka Rada Zatrudnienia zwróciła uwagę na potrzebę lepszego uregulowania funkcjonowania OHP, doprecyzowania przepisów o Centrach Aktywizacji Zawodowej. Wyrażono również wątpliwości co do słuszności takich rozwiązań, jak np. zwolnienie pracodawców z obowiązku informowania o zatrudnieniu osoby bezrobotnej oraz wolnych miejscach pracy, pominięcie udokumentowania przez zainteresowanego celowości finansowania studiów podyplomowych, ujednolicenie wysokości zasiłku bez uwzględniania stażu pracy oraz zaproponowano inne uregulowanie w art. 61e. 45

Forum Związków Zawodowych pozytywnie zaopiniowało projekt, w szczególności zaproponowane zmiany mające na celu wyeliminowanie z rejestru bezrobotnych osób, które są ?non stop niezdolne do pracy?, jak też wzmocnienie roli partnerów społecznych w kształtowaniu polityki regionalnej dotyczącej rynku pracy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wskazało, iż projektowane zmiany idą w dobrym kierunku. W szczególności pozytywnie oceniono położenie nacisku na aktywizację zawodową bezrobotnych, wsparcie osób 50+, wprowadzenie wyższych zachęt finansowych do udziału w działaniach aktywizacyjnych (podwyższenie kwot stypendium za uczestnictwo w stażach, szkoleniach) oraz wprowadzenie nowego instrumentu, jakim jest przygotowanie zawodowe dorosłych. Jednocześnie zwrócono uwagę na pewne kwestie budzące wątpliwości, takie jak np. definicja specyficznych elementów wspierających zatrudnienie. OPZZ negatywnie oceniło zaostrzenie kar za odmowę przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej pomocy określonej w ustawie, uchylenie art. 22 ust. 4 pkt 4 dotyczącego kompetencji Naczelnej Rady Zatrudnienia, wykreślenie obowiązku powiadamiania przez pracodawców urzędów pracy o wolnych miejscach pracy, czy też propozycje doprecyzowania odprowadzania składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.