Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 73 z 118

Zaproponowano również inne określenie okresów pobierania zasiłku. Część ze zgłoszonych uwag została zaakceptowana. Jednocześnie nie przyjęto uwag dotyczących zaostrzenia kar za odmowę udziału w aktywizacji, innej propozycji określenia okresów pobierania zasiłku, likwidacji obowiązku powiadamiania o wolnych miejscach pracy. Jednocześnie OPZZ zdecydowanie negatywnie oceniło zmiany dotyczące przeniesienia finansowania do Funduszu Pracy kosztów świadczeń przedemerytalnych oraz finansowania staży i specjalizacji lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych oraz propozycję skrócenia z 33 do 14 dni okresu wypłaty przez pracodawcę wynagrodzeń pracownikom powyżej

50. roku życia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność? zgłosiła uwagi mające na celu doprecyzowanie propozycji zmian polegające m.in. na zmianie definicji legalnej pracy (zm. 2 w art. 2 ust. 1 pkt

16) oraz doprecyzowaniu pojęć: podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca (zm. 2 w art. 2 ust. 1 pkt 21b); specyficznych elementów wspierających zatrudnienie (zm. 2 w art. 2 ust. 1 pkt 36a). Jednocześnie negatywnie oceniła rozwiązania dotyczące likwidacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, uchylenia rozdziału 13 ustawy i zastąpienia go rozdziałem 13a, wykluczenia związków zawodowych z procesu konsultacji związanego z wydatkowaniem środków z funduszu szkoleniowego. Ponadto nie wyraziła zgody na podwyższenie progów stóp bezrobocia uprawniających bezrobotnego do określonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także na likwidację 18-miesięcznego okresu pobierania zasiłku, zniesienie obowiązku pracodawców informowania urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia, propozycje zaostrzające represje względem osób bezrobotnych w zmianach 11 (art. 20), 13 (art.

33) oraz 49 (art. 73). Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych ?Lewiatan? pozytywnie oceniła większość proponowanych zmian, w tym podniesienie gratyfikacji za podejmowanie aktywności edukacyjnej, wprowadzenie degradacji wysokości zasiłku dla bezrobotnych (z zastrzeżeniem, iż w opinii PKPP stopniowe obniżenie zasiłku powinno następować co miesiąc), wprowadzenie przygotowania zawodowego dorosłych (z dodatkowym postulatem 46

wprowadzenia możliwości uznawania i potwierdzania egzaminami kwalifikacyjnymi uczenia się praktycznego, incydentalnego i pozaformalnego), zwolnienie pracodawcy zatrudniającego osoby w wieku 50+ od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rozszerzenie możliwości finansowania dojazdów, wprowadzenie możliwości zlecania agencji zatrudniania usługi polegającej na doprowadzeniu bezrobotnego do zatrudnienia. Pozytywnie oceniono również szereg zmian o charakterze administracyjnym, usprawniających procedurę zatrudniania obcokrajowców. Konfederacja zgłosiła też postulat podwyższenia wysokości zachęt dla pracodawców do zatrudniania bezrobotnych, rozszerzenia zakresu sankcji w przypadku naruszenia przez agencje zatrudnienia warunków prowadzenia działalności, podwyższenia wysokości refundacji z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy oraz uwzględnienia szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej przy zawieraniu umów szkoleniowych. PKPP ?Lewiatan? wyraziła sprzeciw wobec propozycji finansowania z Funduszu Pracy kosztów świadczeń przedemerytalnych oraz finansowania staży i specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Pozytywnie oceniono natomiast podjęcie w projekcie dyskusji w sprawie skrócenia okresu wypłaty przez pracodawcę wynagrodzeń pracownikom za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. Zawarto jednak postulat, aby skrócenie z 33 do 14 dni okresu wypłaty przez pracodawcę wynagrodzeń pracownikom za czas niezdolności do pracy wskutek choroby dotyczyło nie tylko pracowników powyżej 50 roku życia, ale wszystkich pracowników. Zwrócono uwagę na problem niekonstytucyjności różnicowania sytuacji z uwagi na wiek pracowników. Krajowa Izba Gospodarcza przekazany projekt uznała za odpowiadający potrzebie zmiany filozofii podejścia do problematyki aktywizacji zawodowej nie tylko bezrobotnych, ale również osób nieaktywnych zawodowo z powodu przejścia na emeryturę. Pozytywnie oceniła takie zmiany, jak zaostrzenie warunków uzyskania i utrzymania statusu bezrobotnego, zwiększenie motywacji do uczestnictwa w działaniach aktywizujących, wsparcie dla zatrudniania osób 50+, zwiększenie nacisku na podnoszenie kwalifikacji zawodowych u bezrobotnych, zniesienie obowiązku informowania przez pracodawcę urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.