Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 74 z 118

Stwierdził, że przygotowany projekt zmian po uwzględnieniu przedstawionych przez ZRP uwag i poprawek będzie ?znakomitym aktem prawnym wychodzącym naprzeciw nie tylko problemom osób bezrobotnych, ale i pracodawców?. ZRP popiera koncepcję różnicowania wysokości wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych. Proponuje jednak obniżenie okresu wypłacania zasiłków do 6 miesięcy. Niemniej jednak ZRP widzi potrzebę:

1) rozszerzenia kręgu podmiotów prowadzących szkolenia zawodowe w części teoretycznej o pracodawców, którzy dysponują wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi,

2) zmiany finansowania kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na wypłacaniu należności pracodawców w formie ryczałtu odpowiadającego połowie najniższego wynagrodzenia w skali miesięcznej,

47

3) podwyższenia poziomu refundacji kosztów szkolenia wszystkich pracowników lub pracodawcy ze środków Funduszu Pracy,

4) koordynacji przez starostę ? przez urzędy pracy ? współpracy wszystkich partnerów biorących udział w procesie przygotowania zawodowego dorosłych,

5) rozszerzenia zakresu możliwych sankcji dla agencji zatrudnienia,

6) wydłużenia okresu refundacji kosztów przejazdu,

7) rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z instrumentu przewidzianego w art. 53a na wszystkie grupy wymienione w art. 43 pkt 1 ?

8. ZRP proponuje wprowadzenie zmian w ustawie o rzemiośle i o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie negatywnie oceniła zmiany dotyczące przeniesienia finansowania do Funduszu Pracy kosztów świadczeń przedemerytalnych oraz finansowania staży i specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Pozytywnie oceniono propozycję skrócenia z 33 do 14 dni okresu wypłaty przez pracodawcę wynagrodzeń pracownikom powyżej 50 roku życia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. Projekt został również przekazany do konsultacji Business Center Club, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Związkowi Powiatów Polskich, które jednak nie wypowiedziały się co do przedłożonego projektu. Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania projektem w trybie tej ustawy.

3.

Analiza wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny

Wpływ na rynek pracy Proponowane zmiany powinny, zgodnie z założeniami, wywrzeć korzystny wpływ na rynek pracy przez: ? ułatwienie dostępu do urzędów pracy osobom zainteresowanym pomocą wynikającą z ustawy, w tym dla powracających z emigracji, ? ułatwienie pracodawcom dostępu do usług oferowanych przez urzędy pracy przez zwiększenie możliwości kontaktu z właściwymi terytorialnie urzędami pracy, ? intensyfikację i indywidualizowanie zakresu i form pomocy udzielanej przez urzędy pracy, ? zwiększenie uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców, 48

? ułatwienia w dostępie cudzoziemców do rynku pracy, ? zdyscyplinowanie osób bezrobotnych, zwłaszcza świadczeniobiorców; regulacje dyscyplinujące umożliwią także zwiększenie odpowiedzialności osób korzystających z pomocy organu zatrudnienia i pełniejsze zaangażowanie w podejmowaną aktywizację, ? wzmocnienie środków motywujących do przestrzegania przepisów ustawy, co zwiększy zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a potencjalnych pracowników zachęci do podejmowania legalnej pracy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Proponowane zmiany nie powinny wpływać negatywnie na segmenty rynku i zakłócać w jakikolwiek sposób mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie gospodarcze, konkurencji, monopolizacji czy prywatyzacji. Proponowane regulacje nie zmieniają istoty funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców. Założeniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest poprawa funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy, innych zainteresowanych osób oraz pracodawców. Przyjęcie projektu nowelizacji może spowodować następujące skutki prawne:

1) ułatwienie organom administracji publicznej stosowania prawa. Podkreślenia wymaga, że część przepisów (np. dotyczących ?odpowiedniej pracy?) powodowało trudności interpretacyjne i rozbieżności w stosowaniu przez organy administracji. Powyższe ułatwienie dotyczy także obywateli, ponieważ przejrzystość i zrozumiałość przepisów prawa powinna im ułatwić realizację uprawnień oraz wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.