Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 75 z 118

2) uproszczenie stosowanych procedur oraz dostosowanie istniejących instytucji prawnych do rzeczywistych potrzeb (zmiana w zasadach uzyskiwania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, uporządkowanie zakresów realizowanych zadań), prowadzenie procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca),

3) przygotowanie do implementacji w Polsce procedury uzyskiwania przez cudzoziemców ?jednolitego zezwolenia?, obejmującego zezwolenia na zamieszkanie oraz na pracę, co jest związane z trwającymi aktualnie na forum europejskim pracami nad dyrektywami z pakietu ?Planu polityki w dziedzinie legalnej migracji?.

4. Wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja finansowa projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest ujmowana w planie wydatków Funduszu

49

Pracy w ramach określanych w ustawie budżetowej kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na rzecz przeciwdziałania skutkom bezrobocia. W wyniku przyjętych w projekcie rozwiązań, w 2009 r. zmniejszą się roczne przychody Funduszu Pracy z tytułu składki o kwotę 350 mln zł w związku ze:

1) zwolnieniem pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę za osoby zatrudnione, które ukończyły

50. rok życia, i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,

2) zwolnieniem z opłacania przez pracodawców składek na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 w ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu, za osoby wymienione w pkt 1, 2 i 3 tego przepisu, które osiągnęły wiek wynoszący: co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn ? od dnia 1 lipca 2009 r. Powyższe skutkowało będzie również w całym 2010 r. w kwocie ok. 700 mln zł. W 2009 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych oraz sposób jego waloryzacji pozostanie bez zmian, wobec czego nowelizacja ustawy nie będzie miała wpływu na wydatki z tego tytułu w 2009 r. W związku z wprowadzeniem nowych tytułów wydatków Funduszu Pracy oszacowano, że w 2009 r. zostaną poniesione dodatkowe koszty na:

1) zasiłki i świadczenia przedemerytalne, o których mowa w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych w kwocie 1 693,0 mln zł, z tego: zasiłki i świadczenia 1 666,0 mln zł, zasiłki pogrzebowe 6,9 mln zł, koszty obsługi 20,1 mln zł,

2) zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty w kwocie 210 mln zł,

3) koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie 567,6 mln zł,

4) koszty premii dla pracodawców, w tym opłacenie instruktora praktycznej nauki zawodu, z tytułu zdanego egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w kwocie 8 mln zł,

5) rozszerzenie obligatoryjności badań psychologicznych i kręgu uprawnionych o osoby kierowane na szkolenia, a także objęcie badaniami lekarskimi osób przed skierowaniem na szkolenie w kwocie 5 mln zł,

6) zwrot kosztów za przejazdy z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, znajdujących się również w miejscu zamieszkania, przez co zwiększy się dostępność usług rynku pracy, spowoduje zwiększenie wydatków w kwocie 16 mln zł,

7) rozszerzenie grupy osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych, zniesienia warunku uprawdopodobnienia zatrudnienia przez te osoby oraz doprecyzowania, że dofinansowanie może objąć do 100 % kosztów należnych organizatorowi studiów, pod warunkiem, że nie przekroczą one więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia, spowoduje zwiększenie wydatków w kwocie 3 mln zł, 50

8) rozszerzenie kategorii osób, do których jest kierowane wsparcie urzędów pracy, które ma przejawiać się w możliwości objęcia programem specjalnym ? zarówno osób niezatrudnionych, zarejestrowanych jako poszukujący pracy oraz pracujących zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników ? w myśl ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, spowoduje zwiększenie wydatków w kwocie 200 mln zł (w tym 40 mln zł stanowiłyby specyficzne elementy wspierające zatrudnienie),

9) zwiększenie maksymalnej kwoty refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, wzrastające z 5 do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, spowoduje zwiększenie wydatków obejmujących ok. 20 tys. bezrobotnych, w kwocie 355 mln zł. Nowelizacja ustawy spowoduje także wzrost pozostałych wydatków fakultatywnych w 2009 r. z tytułu:

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.