Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 76 z 118

10) rozszerzenia dotychczasowego przepisu dotyczącego ponoszenia przez Fundusz Pracy kosztów opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia do prowadzenia poradnictwa zawodowego, także do prowadzenia pośrednictwa pracy przez publiczne służby zatrudnienia i OHP, spowoduje, wraz z badaniami i ekspertyzami dotyczącymi rynku pracy oraz klubami pracy, zwiększenie wydatków w wysokości 15 mln zł (tj. o 1/4 dotychczasowych wydatków z wymienionych tytułów),

11) dofinansowania z pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy środków Funduszu Pracy przedsięwzięć samorządów powiatów, w szczególności utworzenia i wydzielenia w ramach powiatowych urzędów pracy centrów aktywizacji zawodowej oraz we współpracy z samorządem gminnym tworzenie i prowadzenie lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, w wysokości do 80 % kosztów ich utworzenia i realizacji, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym finansowanie tych kosztów, spowoduje dodatkowe wydatki w 2009 r. w kwocie 86 mln zł, tj. łącznie w kwocie 3 158,6 mln zł w 2009 r., w tym z tytułu wydatków: ? zasiłków i świadczeń przedemerytalnych 1 693 mln zł, ? aktywnych form 1 364,6 mln zł, ? innych wydatków fakultatywnych 101 mln zł, zaś w 2010 r. wzrost szacunkowych wydatków z następujących tytułów: ? wzrostu kwoty zasiłku w 2010 r. (do 717 zł w pierwszych trzech miesiącach pobierania zasiłku i 563 zł w pozostałym okresie), co spowoduje wzrost wydatków o ok. 116 mln zł, jednak przy przewidywanym spadku ilości bezrobotnych z prawem do zasiłku (średniorocznie do ok. 210 tys. osób, przy 240 tys. osób średniorocznie w 2009 r.) nie spowoduje wzrostu wydatków z tego tytułu w 2010 r. w stosunku do 2009 r., ? wprowadzenia wyższych stypendiów za uczestnictwo w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, kontynuowanej nauce w ramach nauki szkolnej, których wysokość w każdym z rodzajów wynosi od 100 do 120 % wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przy jednoczesnej likwidacji dodatków szkoleniowych dla osób bez prawa do zasiłku oraz stypendiów za okres 51

przygotowania zawodowego w miejscu pracy, co może spowodować w efekcie wzrost wydatków szacowany na kwotę 590 mln zł. Wzrost wydatków z tytułu zmian ustawowych wprowadzanych w 2010 r. został oszacowany na kwotę 2 609 mln zł, w tym z tytułu wydatków na: ? zasiłki dla bezrobotnych 116 mln zł, ? zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 693 mln zł, ? aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 800 mln zł. Szacunkowy wzrost wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu jest związany z wprowadzeniem nowych instrumentów i form aktywizacji, ze zmianą wysokości świadczenia lub przewidywanym wzrostem ilości uczestników aktywizacji zawodowej nowych lub nowelizowanych instrumentów. Proponowane zmiany oraz ich skutki sfinansowane zostaną w ramach kwot środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2009 i

2010. Wejście w życie proponowanego przepisu art. 18k ustawy dotyczącego wnoszenia opłat z tytułu wydania certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 200 zł i przekazanie tych opłat do budżetu samorządu województwa spowoduje wzrost dochodów samorządów województw o około 60 tys. zł rocznie (300 x 200 zł) ? wartość została oszacowana na podstawie danych z 2007 r. z założeniem utrzymania się dotychczasowej tendencji rozwojowej tego sektora. Jednocześnie o tę kwotę zostaną uszczuplone wpływy do Funduszu Pracy. Projekt wprowadza zwolnienie z opłaty skarbowej od dokonania przez marszałka województwa czynności urzędowej polegającej na wpisie do rejestru agencji zatrudnienia. Należy mieć na względzie, iż o wpis do ww. rejestru ubiegają się przedsiębiorcy, którzy posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą i ponieśli z tego tytułu określone koszty rejestracji. Należy założyć, że przy niewielkich wpływach do budżetu państwa mogą wystąpić koszty administracyjne związane z ewentualnym pobieraniem tych opłat, co przy istniejącej skali zjawiska może okazać się barierą biurokratyczną. W związku z powyższym brak jest racjonalnego uzasadnienia do nakładania na tych przedsiębiorców dodatkowych barier (kosztów), przyczyniających się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest uzasadnione pobieranie podwójnej opłaty od ww. podmiotów spełniających tak pozytywną rolę na rynku pracy (pozyskiwanie miejsc pracy i aktywizacja bezrobotnych). Szacując, że przeciętnie w roku marszałkowie województw wydają ok. 300 certyfikatów, wówczas wartość opłaty skarbowej od tej czynności wyniesie ok. 5 100 zł (300 x 17 zł), zatem o taką wartość zostanie pomniejszony budżet gmin w skali kraju w 2009 r. Przewidziane w projekcie zmiany w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodują zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tytułu przewidzianych tam zwolnień z podatku:

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.