Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 77 z 118

1) pkt 102 ? oszacowany na 16 mln zł wzrost kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, badań lekarskich lub psychologicznych, do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy lub przygotowania zawodowego dorosłych także w miejscu zamieszkania (dotychczas tylko przy przejazdach poza miejscem zamieszkania) ? powoduje 19 % skutek zmniejszenia wpływów do budżetu, czyli ok. 3,04 52

mln zł (pomniejszony o ok. 4 % kwoty wolnej od podatku, tj. ok. 122 tys. zł), co skutkuje w 2009 r. kwotą ok. 2,9 mln zł,

2) pkt 118 ? nowe brzmienie tego punktu może spowodować uszczuplenie wpływów do budżetu państwa o ok. 1 mln zł ? ponieważ: ? koszty studiów podyplomowych mogą wzrosnąć w 2009 r. w porównaniu do ujmowanych w planie na 2008 r. o ok. 3 mln zł (więc 3 mln x 19 % = 570 tys. zł pomniejszone o ok. 22 tys. zł kwoty wolnej = ok. 548 tys. zł), ? koszty egzaminów, uprawnień i licencji mogą wzrosnąć w 2009 r. w odniesieniu do planu na 2008 r. o ok. 2,5 mln zł (więc 2,5 mln x 19 % = 475 tys. ? 4 % = ok. 456 tys. zł). Zmiany zawarte w art. 17 projektu (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w kontekście zmian w art. 15 projektu (ustawa o pomocy społecznej) nie powodują negatywnych zmian w zakresie wydatków budżetu państwa, bowiem dotyczą grupy osób, która obecnie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z racji posiadania statusu bezrobotnego. Za osoby te, w części objętej działaniami aktywizacyjnymi pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne będą odprowadzały ośrodki pomocy społecznej. Wydatki w ramach kontraktu socjalnego są kwalifikowanym wydatkiem w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia wydatków budżetowych na ten cel. Szacunkowy koszt związany ze składką zdrowotną opłacaną przez ośrodki pomocy społecznej za osoby, z którymi zawarto kontrakt socjalny i niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, przy założeniu, iż powyższe ubezpieczenie może objąć ok. 38 tys. osób, będzie wynosić ok. 18,5 mln zł. Wprowadzone przez art. 2 projektu zmiany w Kodeksie pracy będą skutkować zwiększeniem wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym obniżeniem wydatków ponoszonych przez pracodawców, o kwotę ok. 0,4 mld zł w 2009 r. Pozostałe propozycje zawarte w projekcie ustawy nie spowodują skutków i obciążeń finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Proponowane regulacje nie pozostają w kolizji z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

53

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) z dnia........................... 2008 r.

2

w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 4 poz. 565, z późn. zm. ));

2) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania;

3) sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumentacji opisu wymagań ? oznacza to szczegółowy opis wymagań, które powinno spełniać oprogramowanie;

1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.