Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 78 z 118

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu (dzień miesiąc 2008 r.) pod numerem 2008/....../PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr ..., poz. ... .

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817.

2) ministrze ? oznacza to ministra właściwego do spraw pracy;

3) okresie przejściowym ? oznacza to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu wymagań do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się użytkowanie oprogramowania zgodnego z wersją opisu wymagań obowiązującą przed dniem ogłoszenia obowiązującej wersji;

4) opisie wymagań ? oznacza to opis minimalnych wymagań dla oprogramowania zawierający: wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania pozafunkcjonalne, wymagania w zakresie struktury oprogramowania oraz komunikacji pomiędzy elementami tej struktury i systemami zewnętrznymi w stosunku do niej;

5) oprogramowaniu ? oznacza to systemy teleinformatyczne oraz inne oprogramowanie wspierające wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

6) typie lokalizacji (poziomie) ? oznacza to oznaczony i opisany w dokumentacji opisu wymagań zakres stosowania części składowej oprogramowania objętego postępowaniem w zakresie stwierdzenia zgodności z wymaganiami, dla którego wydawane jest świadectwo zgodności;

7) poziomie organizacyjnym ? oznacza to odpowiednio: gminę, powiat, województwo, samorząd województwa oraz ministra;

8) procedurze zgodności ? oznacza to zespół działań zmierzających do ustalenia zgodności oprogramowania z opisem wymagań;

9) producencie ? oznacza to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) lub obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania;

10) scenariuszu testowym ? oznacza to dokument zawierający opis kolejnych kroków procedury obsługi jednej z wymaganych funkcjonalności testowanego oprogramowania, służący do weryfikacji realizacji minimalnych wymagań dla tego oprogramowania;

11) siedzibie producenta ? oznacza to również miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ? osoby fizycznej;

12) systemie teleinformatycznym ? oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.5));

13) terminie dostosowawczym ? oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania oprogramowania do aktualnie obowiązującej wersji opisu wymagań;

14) ustawie ? oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

15) wersji opisu wymagań ? oznacza to oznaczenie kolejnego ogłoszonego opisu wymagań;

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

2

16) zestawie testów akceptacyjnych ? oznacza to zestaw scenariuszy testowych obejmujących swoim zakresem pełną wymaganą minimalną funkcjonalność oprogramowania objętego procedurą zgodności. §

3. Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

1) obowiązującej wersji opisu minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia;

2) terminie dostosowawczym;

3) okresie przejściowym;

4) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu wymagań. § 4.1. Minister stwierdza zgodność oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań na podstawie procedury zgodności.

2. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z opisem wymagań następuje w świadectwie zgodności. §

5. Procedurą zgodności jest objęte oprogramowanie wytwarzane przez producentów, wspomagające realizację zadań określonych w ustawie. § 6.1. Zgłoszenie oprogramowania do procedury zgodności następuje na wniosek producenta.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.