Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 79 z 118

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wyznaczonej do kontaktów w czasie trwania procedury zgodności;

3) określenie typów lokalizacji, na które oprogramowanie zostało zgłoszone;

4) oznaczenie nazwy i numeru wersji oprogramowania;

5) określenie platformy sprzętowej i systemowej oprogramowania w przypadku platformy sprzętowej lub systemowej innej niż określona w opisie wymagań, dla celów przeprowadzenia procedury zgodności.

3. Numer wersji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nadany przez producenta ma następującą postać "L-k-y-x", gdzie: a) przez "L" należy rozumieć oznaczenie typu lokalizacji zgodnie z obowiązującą wersją opisu wymagań, który spełnia dane oprogramowanie, b) przez "k" należy rozumieć numer obowiązującej wersji opisu wymagań, który spełnia dane oprogramowanie,

3

c) d)

przez "y" należy rozumieć numer wersji oprogramowania danego producenta, przez "x" należy rozumieć numer kolejny aktualizacji wersji oprogramowania.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację oprogramowania określoną w dokumentacji opisu wymagań, jeżeli jest to pierwszy wniosek dla danego opisu oprogramowania zgłaszanego do testu zgodności; jeżeli wniosek dotyczy kolejnej wersji oprogramowania lub jego aktualizacji wówczas załącza się tylko fragmenty dokumentacji podlegające zmianom;

2) pisemne oświadczenie o: a) spełnianiu przez oprogramowanie obowiązującej wersji opisu wymagań, b) posiadaniu majątkowych praw autorskich do oprogramowania oraz braku toczącego się postępowania, którego przedmiotem jest to oprogramowanie, c) wykonaniu z wynikiem pozytywnym testu oprogramowania, na podstawie załączonych scenariuszy testowych, które powinny pokrywać objęty sprawdzeniem zgodności z wymaganiami zakres funkcjonalności oprogramowania, wraz z opisem wyniku testu;

3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. Obowiązek o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

6. Dokumentację oprogramowania producent składa w wersji elektronicznej na dwóch osobnych informatycznych nośnikach danych. Minister może zażądać maksymalnie dwóch kopii dokumentacji lub jej dowolnego fragmentu w formie wydrukowanej.

7. W przypadku gdy zgłaszane oprogramowanie jest już zainstalowane w publicznych służbach zatrudnienia producent załącza ponadto w wersji elektronicznej następujące dokumenty:

1) spis aktualnie posiadanych w publicznych służbach oprogramowania zgłoszonego do procedury zgodności; zatrudnienia instalacji

2) opis procedur postępowania związanych ze zmianą wersji zainstalowanego oprogramowania na wersję oprogramowania zgłoszonego do procedury zgodności. §

7. W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 6 ust. 2 - 6, wzywa się producenta do usunięcia braków. Nie usunięcie braków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. §

8. Oświadczenia i zawiadomienia składane przez producentów w trakcie procedury zgodności powinny zawierać co najmniej:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) nazwę i wersję oprogramowania;

4

3) opis przedmiotu sprawy. § 9.1. Procedurę zgodności oprogramowania przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.

2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury zgodności przysługuje tym producentom, którzy posiadają ważne świadectwo zgodności.

3. Data złożenia wniosku w placówce operatora pocztowego albo w urzędzie konsularnym oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra. § 10.1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem wymagań dokonuje się oceny kompletności dołączonej do wniosku dokumentacji oprogramowania, kompletności dołączonego zestawu scenariuszy testowych oraz oceny załączonego opisu wyniku testu przeprowadzonego przez producenta na podstawie załączonych scenariuszy testowych, będących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania.

2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może złożyć wyjaśnienia lub zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych.

4. Niezgłoszenie wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.