Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 80 z 118

5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedłożenia dokumentacji spełniającej wymagania w terminie 30 dni od dnia wezwania, informując jednocześnie, iż w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister odmówi wydania świadectwa zgodności.

6. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie, o którym mowa w ust. 2, a także wniesione wyjaśnienia lub zgłoszone zastrzeżenia producenta, minister wydaje świadectwo zgodności lub odmówi wydania świadectwa zgodności lub informuje producenta o zastosowaniu procedury rozszerzonej. § 11.1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem wymagań może być zastosowana procedura rozszerzona polegająca na wykonaniu jednej lub obydwu z następujących czynności:

1) przeglądu dokumentacji oprogramowania;

2) testu zgodności oprogramowania.

2. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport z przeglądu, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.

3. Przepisy § 10 ust. 3 - 6 stosuje się odpowiednio. § 12.1. O przeprowadzeniu testu oprogramowania zawiadamia się producenta na piśmie.

5

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) termin i miejsce instalacji oprogramowania przez producenta w celu przeprowadzenia testu;

2) planowany termin zakończenia testu;

3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia testu, w przypadku gdy oprogramowanie wymaga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazy danych niż określone w opisie wymagań. § 13.1. W terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję oprogramowania wraz z instrukcją instalacji.

2. Producent na własny koszt wykonuje instalację oprogramowania w takiej postaci, jaka jest przekazywana użytkownikowi. Instalacja oprogramowania odbywa się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt

1. Oprogramowanie powinno być zainstalowane z pustymi bazami danych. Na żądanie ministra producent dostarcza procedurę ładowania bazy zadaną liczbą rekordów do testów wydajnościowych.

3. Po dokonaniu instalacji producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainstalowanego oprogramowania do testu.

4. Po instalacji i wykonaniu testu poinstalacyjnego oprogramowania producent dokonuje wstępnej prezentacji oprogramowania w zakresie sposobu jego obsługi. § 14.

1. Testy testowych. przeprowadza się z uwzględnieniem wybranych zestawów scenariuszy

2. W czasie trwania testów jest wymagana obecność producenta albo jego uprawnionego przedstawiciela.

3. Producent albo jego uprawniony przedstawiciel, o których mowa w ust. 2, udzielają wszelkich informacji w trakcie przeprowadzania testu w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego oprogramowania.

4. W czasie prowadzenia testu nie dopuszcza się wykonywania poprawek i aktualizacji testowanego oprogramowania w celu poprawy jego funkcjonalności lub usunięcia stwierdzonych w czasie testu nieprawidłowości.

5. Minister może jednokrotnie przerwać przeprowadzanie testu zgodności na czas konieczny do usunięcia zgłoszonych problemów, jeżeli jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wyznaczając nowy termin zakończenia testu.

6. Minister może zakończyć test, bez zastosowania ust. 5 i odmówić wydania świadectwa zgodności, jeżeli po rozpoczęciu testu zostaną stwierdzone błędy kategorii 1 i 2k świadczące o poważnych brakach funkcjonalnych w oprogramowaniu. § 15.

1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testu podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii.

2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych: 6

1) kategoria "1" - do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia oprogramowania, a w szczególności zawieszenie jego pracy;

2) kategoria "2" - do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia oprogramowania, brak lub nieprawidłową implementację wymagań funkcjonalnych: a) kategoria "2k" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej oprogramowania, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania i opisem wymagań powinna być możliwa do zrealizowania, b) kategoria "2n" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie merytorycznej funkcji oprogramowania jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji w sposób inny niż zdefiniowano to w dokumentacji oprogramowania lub w opisie wymagań, c) kategoria "2r" - do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;

3) kategoria "3k" ? do której zalicza się problemy w zakresie komunikacji z użytkownikiem, mogący mieć wpływ na poprawność pracy użytkownika z oprogramowaniem. Do błędów tych zalicza się: brakujące lub błędne kryteria sortowania, niepoprawnie działające filtry, błędne wartości domyślne pól, błędne lub brakujące podpowiedzi, błędny format danych, brak sprawdzania obligatoryjności pól;

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.