Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 81 z 118

4) kategoria "3n" ? do której zalicza się pozostałe problemy w zakresie komunikacji z użytkownikiem, a w szczególności nieprzestrzeganie przyjętych przez producenta standardów komunikacji w zakresie: wyglądu i formy ekranów, wyglądu i postaci komunikatów, struktury i postaci menu, użycia klawiszy funkcyjnych i przycisków, niesygnalizowania operacji wykonywanych dłużej niż 3 sekundy, czasu dostępu do danych wyszukiwanych na listach i w słownikach według zadanych kryteriów wyszukiwania, czasu wykonywania złożonych operacji na bazie, brakujących lub błędnych podpowiedzi wartości domyślnych, niesygnalizowania wypełnienia pól obligatoryjnych i błędnego formatu danych;

5) kategoria "4" - brak ograniczeń w oprogramowaniu blokujących możliwość swobodnego doboru liczby i rodzaju podstawowych wartości, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi;

6) kategoria "5" - do której zalicza się problemy w zakresie wydajności, oznaczające brak spełnienia opisanych wymagań wydajnościowych, formułowanych w kategoriach czasu reakcji na działanie użytkownika oraz liczby danych i dokumentów przetwarzanych przez system teleinformatyczny;

7) kategoria "P" - do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji treści komunikatów, podpowiedzi oraz opisów etykiet pól. § 16.

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia testu zgodności sporządza się raport z przebiegu testu, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.

2. W raporcie przedstawia się w szczególności problemy testowe stwierdzone w trakcie testów zgodności wraz z określeniem ich kategorii.

3. Przepisy § 10 ust. 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

7

§

17. Producent uzyskuje świadectwo zgodności, jeżeli podczas procedury zgodności zostanie stwierdzone, że oprogramowanie spełnia jej wymagania. § 18.

1. Świadectwo zgodności minister wydaje:

1) na czas nieokreślony albo

2) na czas określony, w tym: a) b) warunkowe świadectwo zgodności, przejściowe świadectwo zgodności.

2. Świadectwo zgodności zawiera:

1) datę wydania i datę początku obowiązywania;

2) numer wersji opisu wymagań;

3) nazwę oprogramowania;

4) wersję oprogramowania;

5) typ lokalizacji, na jaki wydano świadectwo;

6) nazwę producenta i adres jego siedziby;

7) numer świadectwa zgodności;

8) termin jego ważności - w przypadku wydania warunkowego lub przejściowego świadectwa zgodności. § 19.

1. Warunkowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacznych uchybień pomiędzy funkcjonalnością oprogramowania a obowiązującą wersją opisu wymagań oznaczających brak wystąpienia błędów kategorii 1 i 2k oraz nieliczne wystąpienie błędów pozostałych kategorii wymienionych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 ? 7.

2. Warunkowe świadectwo zgodności traci ważność z datą określoną w świadectwie.

3. Producent, któremu wydano warunkowe świadectwo zgodności usuwa uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania i nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności wskazanym w świadectwie zgodności przedstawia poprawione oprogramowanie do powtórnej procedury zgodności.

4. Przeprowadzając powtórną procedurę zgodności, w przypadku wydania warunkowego świadectwa zgodności, minister może ograniczyć zakres procedury do obszarów funkcjonalnych oprogramowania zakwestionowanych podczas poprzedniej procedury.

5. Do powtórnej procedury zgodności mają zastosowanie § 6 ?

18. § 20.

1. Przejściowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku kiedy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie spełnia w pełni wymagań zawartych w opisie wymagań na skutek zaprzestania przez producenta rozwoju oprogramowania z powodu podjętych prac dotyczących wytworzenia nowego oprogramowania w związku ze zmianą technologii informatycznej.

8

2. Przejściowe świadectwo zgodności wydawane jest na oprogramowanie, które uzyskało wcześniej świadectwo zgodności lub warunkowe świadectwo zgodności.

3. Przejściowe świadectwo zgodności wydawane jest na okres do czasu wdrożenia przez producenta nowego oprogramowania, które uzyska świadectwo zgodności, nie dłużej jednak niż na okres 12-u miesięcy.

4. Celem wydania przejściowego świadectwa zgodności jest umożliwienie płynnego przejścia z użytkowania oprogramowania, które posiada świadectwo zgodności na nowowytworzone oprogramowanie, polegającego między innymi na: instalacji nowego oprogramowania w dotychczasowych lokalizacjach, przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi nowego oprogramowania, przeniesieniu danych do nowej bazy danych, weryfikacji jakości przeniesionych danych, przeprowadzeniu wdrożenia pilotażowego, rozpoczęciu pracy przez użytkowników końcowych.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.